Miljömål 3: Hållbar resursanvändning

Delmål: Produkter, material och användning är resurssnåla och kretsloppsanpassade.

Delmål: Den totala mängden hushållsavfall, jämfört med 2008, har minskat med 5 procent till 2012 och med 10 procent till 2016 och därefter fortsatt att minska.

Delmål: Källsortering är införd i alla verksamheter och organiskt avfall sorteras för biogasproduktion

Delmål:

Produkter, material och användning är resurssnåla och kretsloppsanpassade.

En innovationsupphandling av plastförkläden påbörjades under 2015 och avslutades i början av 2016. Förklädena är tillverkade av 91 procent förnybart material och består till största del av socker från sockerrör, potatisstärkelse och kalk.

Under våren 2016 börjar tillverkningen av en provserie som ska testas i sjukvården. Fem miljoner förkläden förväntas köpas och genom detta kan koldioxidutsläppen minskas med drygt 250 ton per år, vilket motsvarar ungefär 33 varv runt jorden med en medelstor bensindriven bil.

Läs mer om upphandlingen

En av våra förvaltningar, Skånevård Sund, har under 2015 tittat närmare på materialanvändningen inom förvaltningen. Syftet med projektet var att sprida kunskap om Region Skånes interna uppföljningsverktyg, ”Artiklar, Miljö och Klimat”, för uppföljning av material och produkter, att kartlägga beställning och användning av plast- och pappersmaterial samt att formulera lokala mål för minskad förbrukning och därigenom också minskad klimatpåverkan av dessa.

Projektet har bland annat resulterat i en lathund för verktyget med syftet att minska materialanvändningen inom vården.

Framåtblick:

Genom utveckling av ”Artiklar, miljö och klimat” för uppföljning av materialbeställningar, möjliggörs arbete för att minska avfallet. Genom ändrade beställningsrutiner kan avfallet minskas.

Delmål:

Den totala mängden hushållsavfall, jämfört med 2008, har minskat med 5 procent till 2012 och med 10 procent till 2016 och därefter fortsatt att minska.

Delmål:

Källsortering är införd i alla verksamheter och organiskt avfall sorteras för biogasproduktion.

Region Skånes Riktlinjer för avfallsförebyggande arbete 2014-2020 kommuniceras och implementeras i verksamheterna. 

Riktlinjerna under styrande dokument

Vid flera av våra förvaltningar pågår arbete för att uppkomst av avfall i första hand ska förebyggas och återanvändas, eller materialåtervinnas i de fall det uppstår. Framgångsfaktorer för en effektiv materialanvändning är ökad samverkan och kommunikation mellan olika delar av verksamheten. Detta omfattar allt från produktval och upphandling till användning och avfallshantering.

Som ett led i det avfallsförebyggande arbetet har Skånes universitetssjukvård tagit fram en handlingsplan som innehåller såväl strategiska vägval som planerade aktiviteter för att minska mängden smittförande avfall.

I tabellen nedan visas resultatet av smittförande avfall, brännbart avfall, matavfall samt materialåtervunnit avfall för 2015.

  Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015
Smittförande avfall (ton) 622 667 664
Brännbart avfall* (ton) 4500 4470 4655
Material till återvinning - exkl. matavfall (ton) 1100 1300 2626
Utsorterat matavfall till biogas/rötning (ton) 266 259 323**
Återvinningsgrad - inkl. matavfall (%) 21 22 21

* Del av det brännbara avfallet från Sus Malmö är beräknat då kompletta uppgifter saknas för hela sjukhusområdet

** Exklusive sjukhusområdena i Helsingborg, Trelleborg och Malmö där uppgifter saknas.

Framåtblick:

  • Kvalitetsbrister finns i avfallsredovisningen vilket gör att mätning och uppföljning är i behov av förbättring.
  • Materialeffektivitet behöver få större uppmärksamhet i verksamheten och nya arbetsmetoder behövs för att minska materialanvändningen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter