Miljömål 2: Hälsosam miljö

Delmål: Användningen av och riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier har minskat.

Delmål: Miljöhänsyn ingår vid val av läkemedel och spridningen av svårnedbrytbara läkemedelsrester har minskat.

Delmål: Andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 50 procent av den totala livsmedelsbudgeten 2016 och har därefter fortsatt att öka. Närproducerade livsmedel prioriteras.

Delmål:

Användningen av och riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier har minskat.

Under 2015 gjordes en upphandling av inkontinensprodukter, där katetrar och blöjor med högt ställda miljökrav ingick. Detta medförde att samtliga upphandlade hydrofila tappningskatetrar nu är både PVC- och ftalatfria, vilket är en förbättring jämfört med det förra avtalet. Utöver tappningskatetrar har även barnblöjor som är Svanen-märkta samt Öko-Tex-märkta fixeringsbyxor upphandlats.

Efter en upphandling av hudvård och desinfektion kommer även ett nytt desinfektionsmedel att finnas tillgängligt via avtal. Tanken är att detta stegvis ska kunna ersätta ett av Region Skånes befintliga desinficeringsmedel, vilket har utfasningsegenskaper enligt riktlinjer för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Delmål:

Miljöhänsyn ingår vid val av läkemedel och spridningen av svårnedbrytbara läkemedelsrester har minskat.

Antibiotikaförskrivningen i Skåne är fortsatt mycket hög, bland de högsta i landet, och långt över det långsiktiga nationella målet på 250 recept per 1000 invånare. Minskningen av antibiotikaförskrivning i Skåne 2015 var den lägsta sedan år 2012.

Den största minskningen ses fortsatt hos barn där minskningen var större än rikssnittet. Tyvärr ses en ökning av antibiotikaförskrivning till våra äldre, vilket delvis beror på en ökad förskrivning av antibiotika som används vid luftvägs- och urinvägsinfektioner.

Vårdcentralerna har fortsatt sitt arbete med att förbättra sin antibiotikaförskrivning i enlighet med behandlingsrekommendationer och 95 procent av enheterna har haft besök av Strama under 2015. Strama är ett nätverk med uppdraget att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling.

Framåtblick:

  • Region Skånes nära samarbete med företag och universitet fortsätter enligt plan för att minska läkemedels negativa påverkan på miljön.
  • Arbete pågår för att stärka kapaciteten i Skåne kring miljögifts- och läkemedelsproblematiken.

Tabell 1: Antibiotikaförbrukning
År 2015 skrev Region Skåne ut 350 antibiotikarecept per 1000 invånare.

Region/Landsting Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Nationellt mål
Region Skåne 373 352 350 250
Stockholms läns landsting 358 358 352  
Västra Götalandsregionen 358 320 311  
Nationellt genomsnitt 343 328 323  

Delmål:

Andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 50 procent av den totala livsmedelsbudgeten 2016 och har därefter fortsatt att öka. Närproducerade livsmedel prioriteras.

Av de livsmedelsprodukter som Region Skåne köpte in under 2015 var cirka 40 procent ekologiska, beräknat utifrån inköpspriser. Bland de ekologiska livsmedlen stod ägg och mejeriprodukter, kaffe och te samt frukt och grönt för 75 procent av den totala inköpskostnaden (se cirkeldiagram nedan).

Framåtblick:

För att få en mer komplett bild av andelen ekologiska livsmedel ska Region Skåne arbeta för att framöver kunna redovisa andelen ekologiska livsmedel i relation till både kostnad och vikt.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter