Miljömål 1: Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Delmål: Fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet.

Delmål: Klimatbelastning har minskat genom effektiv energianvändning i verksamhets-drift, transporter och kollektivtrafik. 

Delmål: Region Skåne tar i sin planering och drift hänsyn till klimatförändringar.

Delmål: 

Fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet.

Region Skåne är nu totalt 77 procent fossilbränslefri i fastigheter, kollektivtrafik och transporter. Motsvarande siffra för 2014 var 72 procent, vilket innebär en ökning med fem procentenheter under 2015. Den största orsaken till ökningen beror på förändring i bränslemix inom kollektivtrafiken och de egna transporterna.

Förändringen i drivmedelsanvändning för drift av egna fordon (exklusive ambulanser) mellan år 2014 och 2015 kan ses i diagrammen nedan. Mest utmärkande är att andelen diesel minskat, framför allt till fördel för biogas. Förändringen i drivmedelsmixen har gjort att de interna transporterna förändrats från att vara 43 procent fossilbränslefria (2014) till att nu vara uppe i 52 procent. 

2015:

2014:

Arbetet med fossilfria material inom vården har också fortsatt. En upphandling har gjorts av operationstextilier där andelen produkter tillverkade av förnybara material har ökat. 

Framåtblick:

Utveckling och förbättrad uppföljning sker genom ett webbaserat uppföljningsverktyg kallat ”Artiklar, Miljö och Klimat”. Verktyget är framtaget av Region Skåne för internt bruk och möjliggör för verksamheten att se kostnader, antal beställningar och de mest klimatpåverkande produktgrupperna. Verktyget gör det möjligt att studera trender och det kommer att uppdateras och anpassas efter verksamhetens behov.

Delmål:

Klimatbelastning har minskat genom effektiv energianvändning i verksamhetsdrift, transporter och kollektivtrafik. 

Arbetet med energikartläggning av Region Skånes fastigheter pågår och beräknas vara klart kring årsskiftet 2016/2017. Under 2015 har regionstyrelsen avdelat 55 Mkr ur investeringsutrymmet för energieffektiviserande åtgärder, bland annat som en följd av energikartläggningarna.

Region Skåne har en intern klimatväxlingsmodell vilken innebär att tjänsteresor som görs med flyg och privat bil får en extra klimatavgift, motsvarande cirka 1 kr/kg koldioxid. Pengarna samlas på ett centralt konto i Region Skåne och används utifrån en årlig handlingsplan för effektiva tjänste- och arbetsresor.

Handlingsplanens åtgärder ska bidra till att underlätta för medarbetarna att resa hållbart och följa Region Skånes riktlinjer för möten och resor. Under 2015 genomfördes åtgärder för att underlätta distansmöten samt underlätta resor med cykel, kollektivtrafik och poolbil. Pengarna gick bland annat till:

  • Inköp av cirka 200 Jojo-kort, som medarbetare kan låna kostnadsfritt för resor i tjänsten
  • Uppsättning av skärmar med kollektivtrafikens avgångstider i realtid på alla sjukhus och ytterligare några större arbetsplatser
  • Åtgärder för att främja resor med cykel; bland annat cykelkampanjer och inköp av elcyklar
  • Utrustning för distansmöten

Framåtblick:

  • Region Skåne satsar på energieffektiva byggnader inom de nya sjukhusområdena i Malmö och Helsingborg i syfte att minska den totala energianvändningen och minska såväl kostnader som miljöbelastning.
  • Arbetet med energieffektivisering i det befintliga fastighetsbeståndet kommer att fortsätta även framöver.

Delmål:

Region Skåne tar i sin planering och drift hänsyn till klimatförändringar.

All verksamhet som helt eller delvis finansieras med medel från Region Skåne ska omfattas av ett systematiskt risk- och sårbarhetsarbete, SRSA, innefattande riskhantering, kontinuitetshantering samt planering inför händelser och erfarenhetsåterföring efter inträffade händelser.

Vid det kraftiga skyfall som drabbade sydvästra Skåne i augusti 2014 trängde vatten in i kulvertsystemet på Skånes universitetssjukhus i Malmö och hotade verksamhetskritiska system. Som ett resultat av denna händelse genomfördes det under 2015 flera analyser med fokus på översvämningsrisker.

Konsekvens- och händelseanalyser genomfördes specifikt för Skånes universitetssjukhus i Malmö och en mer övergripande analys gjordes för nio av Skånes tio sjukhus. Detta för att säkra upp mot framtida skyfall till följd av eventuella klimatförändringar. Resultatet visade att knappt hälften av sjukhusen bör prioriteras i det fortsatta arbetet med att säkra sjukhusen från vatten.

Läs rapporten Risk- och sårbarhetsanalys under styrande dokument för att ta del av resultatet i sin helhet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter