Region Skånes miljöredovisning 2015

Hur har Region Skåne lyckats med sitt miljöarbete under 2015?

Region Skånes miljöredovisning 2015 finns integrerad i årsredovisning 2015. Här publicerar vi fördjupad redovisning och analys av vårt miljöarbete kopplat till våra fyra miljömål. Längst ner på sidan hittar du emissionstabeller för våra klimatberäkningar.

Genom ett offensivt miljöarbete och goda exempel hoppas vi kunna inspirera andra aktörer i regionen och tillsammans bidra till en bättre miljö.

Våra miljömål:

  • Miljömål 1: Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
  • Miljömål 2: Hälsosam miljö
  • Miljömål 3: Hållbar resursanvändning
  • Miljömål 4: Stark miljöprofil

Emissionstabell - Region Skåne exklusive Skånetrafiken 

I nedanstående tabell anges emissionsfaktorer som använts för att beräkna utsläpp av koldioxid under 2015 i Region Skåne. I faktorerna ingår även utsläpp av koldioxid vid produktion och distribution av bränslen. Faktorn för fjärrvärme är ett medelvärde för olika fjärrvärmenät i Skåne.

Parameter Mängd Enhet Källa
Drivmedel:      
Blyfri 95 2,2 Kg CO2 /liter Beräknat medelvärde utifrån levererat drivmedel
Diesel 2,2 Kg CO2 /liter Beräknat medelvärde utifrån levererat drivmedel
E85 (etanol) 0,9 Kg CO2 /liter Beräknat medelvärde utifrån levererat drivmedel
Biogas 50 1,6 Kg CO2 /Nm3 Beräknat medelvärde utifrån levererat drivmedel
Biogas 100 1,2 Kg CO2 /Nm3 Beräknat medelvärde utifrån levererat drivmedel
RME 1,0 Kg CO2 /liter Beräknat medelvärde utifrån levererat drivmedel
Energi:      
Fjärrvärme 48 Kg CO2 /MWh IVL, Rapport U 5637
Transporter:      
Tjänsteresor - egen bil 0,20 Kg CO2 /km Trafikverkets genomsnitts-statistik för personbilar i Sverige
Tjänsteresor - förmånsbil 0,12 Kg CO2 /km Baserat på egen bedömning
Tjänsteresor - bilpoolsbil 0,11 Kg CO2 /km Beräknad utifrån drivme-delsåtgång 
Tjänsteresor - verksamhetsbunden bil 0,155 Kg CO2 /km Beräknad utifrån drivme-delsåtgång 
Lust- och anestesigas:      
Lustgas 298 Kg CO2-ekv/kg gas IPCC AR4
Anestesigas - Sevofluran 874 Kg CO2-ekv/kg gas Samma GWP-faktorer har använts som i SKL:s rapport "Miljöarbetet i landsting och regioner 2015"
Anestesigas - Desfluran 2242 Kg CO2-ekv/kg gas Samma som ovan
Anestesigas - Isofluran 504 Kg CO2-ekv/kg gas Samma som ovan

Emissionstabell - Skånetrafiken

I nedanstående tabell anges faktorer som har använts för beräkning av Skånetrafikens uppgifter. Särskilda faktorer har använts på grund av certifiering enligt Bra Miljöval.

Bränsle Enhet Energiinnehåll kWh/enhet

Produktion CO2-ekv.
g/enhet

Drift CO2-ekv g/enhet
Biogas 100  m3  9,5  590  0
Diesel MK1 Sv (5% FAME)  liter  9,8  560  2410
Naturgas  m3  10,8  340  2240
RME  liter  9,15  1530  0
El - Bra mIljöval  kWh  1  4,8  0
El - Vattenkraft (svensk marknad)  kWh  1  4,4  0
El - Vindkraft (svensk marknad)  kWh  1  13  0
Biodiesel - HVO  liter  9,53  547  0

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter