Så finansierar vi forskningen

Forskning som bedrivs i Region Skånes verksamhet finansieras såväl av Region Skåne själv som av statliga medel samt genom stiftelser, fonder och donationer.

Viktiga finansieringskällor för de forskningsstudier som bedrivs är ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning), Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Hjärtlungfonden, regionalt forskningsstöd och FoU-medel.

Även EU-medel finansierar projekt i Region Skåne. Den allra största andelen EU-medel finansierar kliniska projekt inom hälso- och sjukvården, men vi bedriver även projekt inom kultur, trafik och regional samhälls- och näringslivsutveckling.

Region Skåne är även finansiär av infrastruktur till stöd för forskningen och av forskning som utförs av universitet och högskolor.  

FoU-medel

FoU-medel är en återkommande post i hälso- och sjukvårdsnämndens årliga budget. Dessa medel finansierar den infrastruktur som måste finnas för att forskningsstudier ska kunna bedrivas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Infrastruktur för forskning är till exempel forskningsanläggningar, databaser och biobanker.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter