Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder (tidigare FoU-centrum Skåne) är en stödorganisation för klinisk forskning. Forum Söder erbjuder tjänster för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning.

Forum Söder är en av sex regionala noder i Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Syftet med samarbetet är att samordna landets olika resurser för kliniska studier så att de kan utnyttjas mer effektivt och ge fler patienter möjlighet att delta i studier oavsett var i landet de bedrivs.

Samordningen ska också göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land att förlägga kliniska studier i.

Kliniska Studier Sverige (Kliniskastudier.se)

Projektstöd och rådgivning för kliniska studier

Via enheten för kliniskt prövningsstöd erbjuder vi forskare och forskargrupper aktiv support under planering, utförande och avslut av kliniska studier genom rådgivning, projektstöd och utbildning.

Våra tjänster omfattar bland annat hjälp med studiedokumentation, ansökningsförfarande, monitorering (kvalitetskontroll) och CRF (datainmatningsformulär).

Tjänster för kliniska studier

Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodik

Via enheten medicinsk statistik och epidemiologi erbjuder vi stöd och rådgivning kring statistiskt analysarbete, forskningsdatabaser, statistiskt metodval, resultattolkning med mera.

Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodik

Utförande av kliniska studier

Vi utför kliniska studier för både industri och akademi. Våra lokaler finns på Skånes universitetssjukhus i Lund, och är en del av sjukhusverksamheten. Vi genomför olika typer av kliniska studier. Prövningsenheten är godkänd av Läkemedelsverket som Fas 1-enhet.

Klinisk prövningsenhet

Kurser

Forum Söder genomför vid efterfrågan utbildningar och ger presentationer efter önskemål från enskilda kliniker, forskare eller forskargrupper inom Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen.

Vi tillhandahåller kurser och utbildningar inom:

  • kliniska studier
  • epidemiologi
  • medicinsk statistik
  • data management
  • rapportering av läkemedelsbiverkningar

Kursutbud inom forskning

Avtal

Forum Söder har Region Skånes uppdrag att ingå samtliga ekonomiska avtal för huvudmannens räkning avseende sponsorinitierade kliniska prövningar.

Avtal för kliniska prövningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter