Forskningsnätverk

Forskningen i Region Skåne sker ofta i samarbete med andra, exempelvis via så kallade centrumbildningar tillsammans med medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Centrumbildningarna fungerar som mötesplatser och nätverk för forskare, näringsliv, sjukvård och universitet. 

Centrumbildningar

 • Centrum för primärvårdsforskning (CPF) startades 2008 av Lunds universitet och Region Skåne. CPF fokuserar främst på primärvårdsfrågor kring exempelvis hur levnadsförhållanden och livsstil påverkar den fysiska och psykiska hälsan.  

 • Inom Genomiskt medicincentrum Syd (GMC Syd) arbetar sjukvården och akademin tillsammans för att med hjälp av breda genanalyser förbättra klinisk diagnostik och behandling av en rad olika sjukdomar. Tillsammans med olika referensgrupper arbetar vi för att precisionsmedicin ska nå våra patienter och för att nya forskningsframsteg kan omsättas till förbättrad sjukvård.

 • Region Skåne och Lunds universitet driver detta centrum med fokus på vård och forskning kring Huntingtons sjukdom. Vid Huntingtoncentrum integreras forskning och sjukvård i en och samma fysiska miljö, med både öppenvårdsmottagning och högspecialiserad vård. 

  Ansvarig forskare är professor Åsa Petersén.

 • Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg och Landstinget Blekinge ingår.

  Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen.

  Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV1-4) av kliniska prövningar inklusive First - In - Human (FIH) - studier. Forum Söders centrala stödorganisation finns på Skånes universitetssjukhus i Lund.

 • Medicon Bridge är en centrumbildning mellan Region Skåne och Lunds universitet. Syftet är att skapa, förenkla och underlätta samarbeten mellan vård, akademi och företag för att kunna ge patienter tillgång till och nytta av ny medicinsk teknik. Medicon Bridge utgör en regional nod i det nationella innovationsprogrammet för medicinsk teknik, Medtech4Health.

 • Region Skåne driver tillsammans med medicinska fakulteten på Lunds universitet ett så kallat metabolt centrum för diabetesforskning. Centret rymmer forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.

  Utvecklingen inom centret ska spridas över hela regionen för att snabbt komma såväl personal som patienter till del. Även näringslivet har en aktiv del i Metabolt centrum.

 • Målet med NeuroLund är att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av personer drabbade av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Centret innefattar dels forskare på Lunds universitet och dels sjukvårdspersonal på olika kliniker inom Skånes universitetssjukhus, primärvården, patientorganisationer och industri som delar centrets målsättning.

  Ansvarig forskare är professor Oskar Hansson.

 • Neuronano Medicin arbetar för att förbättra och effektivisera vården inom de stora neurologiska folksjukdomarna genom att främja kreativt samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare, kliniker, näringsliv och patientrepresentanter. Inriktningen är främst så kallad implanterbar neuroteknik som sensor- och stimuleringsteknik och nanomedicinska tillämpningar.

  Ansvarig forskare är professor Jens Schouenborg.

 • Palliativt utvecklingscentrum bildades 2013 av Region Skåne och Lunds universitet. I uppdraget ingår, förutom forskning, bland annat utbildning av personal i den specialiserade palliativa vården. 

  Palliativ utvecklingscentrum utför forskningsprojekt i samverkan med andra högskolor och universitet. 

 • Psykiatriforskning Skåne ska underlätta och förbättra den kliniska forskningen genom att samarbeta med universitet, högskolor och andra aktörer. Vi arbetar för att synliggöra den forskning som bedrivs för att stimulera fler, särskilt unga, att forska och öka intresset för att delta i forskningsstudier.

 • RC Syd förvaltar ett antal kvalitetsregister för uppföljning av kvaliteten i vården och gör jämförelser. De ingår i ett nätverk av motsvarande regionala organisationer för övriga Sverige. RC Syd har lokaler på Skånes universitetssjukhus i Lund men verksamheten omfattar södra Sverige.

 • StrokeSyd är ett centrum för forskning, vårdutveckling och innovationer inom området stroke. I StrokeSyd deltar forskare från Lunds universitet, sjukvårdspersonal från Region Skåne, samt entreprenörer och innovationsbolag.

  StrokeSyd skapar mötesplatser och främjar samarbeten som kan leda till rekommendationer eller nya behandlingsformer som förhindrar stroke, skyddar hjärnan mot stroke, eller förbättrar hjärnfunktionen och livet efter stroke. 

  Ansvarig forskare är professor Tadeusz Wieloch.

 • Centrumbildningen syftar till att utveckla sjukvård och forskning med fokus på de tre vanligaste formerna av urologisk cancer; prostatacancer, blåscancer och njurcancer. 

  Centrumet ska arbeta för att hela kedjan förbättras, från preklinisk forskning via klinisk forskning till patientomhändertagande.

  Centrumbildningen ger ökad möjlighet för introduktion och tillämpning av molekylär diagnostik, avancerad bilddiagnostik, nya behandlingar och nya kirurgiska tekniker.

  Ansvarig forskare är docent Fredrik Liedberg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.