Forskningsnätverk

Forskningen i Region Skåne sker ofta i samarbete med andra, exempelvis via så kallade centrumbildningar tillsammans med medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Centrumbildningarna fungerar som mötesplatser och nätverk för forskare, näringsliv, sjukvård och universitet. 

Centrumbildningar

 • Centrum för primärvårdsforskning

  Centrum för primärvårdsforskning (CPF) startades 2008 av Lunds universitet och Region Skåne. CPF fokuserar främst på primärvårdsfrågor kring exempelvis hur levnadsförhållanden och livsstil påverkar den fysiska och psykiska hälsan.  

  Centrum för primärvårdsforskning

 • Huntingtoncentrum

  Region Skåne och Lunds universitet driver detta centrum med fokus på vård och forskning kring Huntingtons sjukdom. Vid Huntingtoncentrum integreras forskning och sjukvård i en och samma fysiska miljö, med både öppenvårdsmottagning och högspecialiserad vård. 

  Ansvarig forskare är professor Åsa Petersén.
  Kontaktuppgifter (forskningsportal Lu.se)

 • Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

  Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg och Landstinget Blekinge ingår.

  Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen.

  Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV1-4) av kliniska prövningar inklusive First - In - Human (FIH) - studier. Forum Söders centrala stödorganisation finns på Skånes universitetssjukhus i Lund.

  Forum Söder 

 • Medicon Bridge

  Medicon Bridge är en centrumbildning mellan Region Skåne och Lunds universitet. Syftet är att skapa, förenkla och underlätta samarbeten mellan vård, akademi och företag för att kunna ge patienter tillgång till och nytta av ny medicinsk teknik. Medicon Bridge utgör en regional nod i det nationella innovationsprogrammet för medicinsk teknik, Medtech4Health.

  Medicon Bridge

 • Metabolt centrum

  Region Skåne driver tillsammans med medicinska fakulteten på Lunds universitet ett så kallat metabolt centrum för diabetesforskning. Centret rymmer forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.

  Utvecklingen inom centret ska spridas över hela regionen för att snabbt komma såväl personal som patienter till del. Även näringslivet har en aktiv del i Metabolt centrum.

  Metabolt centrum

 • NeuroLund

  Målet med NeuroLund är att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av personer drabbade av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Centret innefattar dels forskare på Lunds universitet och dels sjukvårdspersonal på olika kliniker inom Skånes universitetssjukhus, primärvården, patientorganisationer och industri som delar centrets målsättning.

  Ansvarig forskare är professor Oskar Hansson.
  Kontaktuppgifter (forskningsportal Lu.se)

 • Neuronano Medicin

  Neuronano Medicin arbetar för att förbättra och effektivisera vården inom de stora neurologiska folksjukdomarna genom att främja kreativt samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare, kliniker, näringsliv och patientrepresentanter. Inriktningen är främst så kallad implanterbar neuroteknik som sensor- och stimuleringsteknik och nanomedicinska tillämpningar.

  Ansvarig forskare är professor Jens Schouenborg.
  Kontaktuppgifter (forskningsportal Lu.se)

 • Palliativt utvecklingscentrum

  Palliativt utvecklingscentrum bildades 2013 av Region Skåne och Lunds universitet. I uppdraget ingår, förutom forskning, bland annat utbildning av personal i den specialiserade palliativa vården. 

  Palliativ utvecklingscentrum utför forskningsprojekt i samverkan med andra högskolor och universitet. 

  Palliativt utvecklingscentrum

 • Psykiatriforskning Skåne

  Psykiatriforskning Skåne ska underlätta och förbättra den kliniska forskningen genom att samarbeta med universitet, högskolor och andra aktörer. Vi arbetar för att synliggöra den forskning som bedrivs för att stimulera fler, särskilt unga, att forska och öka intresset för att delta i forskningsstudier.

  Psykiatriforskning Skåne

 • RC Syd - Registercentrum Syd

  RC Syd förvaltar ett antal kvalitetsregister för uppföljning av kvaliteten i vården och gör jämförelser. De ingår i ett nätverk av motsvarande regionala organisationer för övriga Sverige. RC Syd har lokaler på Skånes universitetssjukhus i Lund men verksamheten omfattar södra Sverige.

  RC Syd

 • StrokeSyd

  StrokeSyd är ett centrum för forskning, vårdutveckling och innovationer inom området stroke. I StrokeSyd deltar forskare från Lunds universitet, sjukvårdspersonal från Region Skåne, samt entreprenörer och innovationsbolag.

  StrokeSyd skapar mötesplatser och främjar samarbeten som kan leda till rekommendationer eller nya behandlingsformer som förhindrar stroke, skyddar hjärnan mot stroke, eller förbättrar hjärnfunktionen och livet efter stroke. 

  Ansvarig forskare är professor Tadeusz Wieloch.
  Kontaktuppgifter (forskningsportal Lu.se)

 • UroCan-LU

  Centrumbildningen syftar till att utveckla sjukvård och forskning med fokus på de tre vanligaste formerna av urologisk cancer; prostatacancer, blåscancer och njurcancer. 

  Centrumet ska arbeta för att hela kedjan förbättras, från preklinisk forskning via klinisk forskning till patientomhändertagande.

  Centrumbildningen ger ökad möjlighet för introduktion och tillämpning av molekylär diagnostik, avancerad bilddiagnostik, nya behandlingar och nya kirurgiska tekniker.

  Ansvarig forskare är docent Fredrik Liedberg.
  Kontaktuppgifter (forskningsportal Lu.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter