Mindfulness: Forsknings- och kunskapsplattform

Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC) är en ny forsknings- och kunskapsplattform för Skånes primärvård som analyserar effekterna av mindfulness och medkänsla på den psykiska, kroppsliga och sociala hälsan.

Vid MCC utvecklas och fördjupas forskningen inom mindfulness och medkänsla för att främja primärvårdens patienter. Bland annat ska sambandet mellan mindfulness och hjärnans neuroplasticitet analyseras med magnetröntgen och andra neurofysiologiska metoder.

På Centrum för primärvårdsforsknings laboratorium analyseras även molekylära mekanismer bakom effekten av mindfulness och medkänsla, såsom förändrat gen- och proteinuttryck, cirkulerande biomarkörer och påverkan på telomerer och mikroRNA.

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Forskningsplattformens närmaste fokus är barns och ungdomars psykiska hälsa, på kort och lång sikt. MCC arbetar även för att sprida kunskaper om evidensbaserade metoder kring mindfulness, effekter och målgrupper.

Medarbetare på mindfulnessenheten

MCC-teamet är en del av Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet, under ledning av professor Jan Sundquist.

Under 2015 publicerades en studie (RCT) om Mindfullness gruppterapi vid 16 vårdcentraler i primärvården (Sundquist J, Lilja Å, Palmér K, Memon AA, Wang X, Johansson LM, Sundquist K. "Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders:  randomised controlled trial". Br J Psychiatry. 2015 Feb;206(2):128-35.)

Forskningsstudie om grundskoleelevers livskvalitet

Centrum för Primärvårdsforskning ämnar att, i samverkan med grundskolor i Region Skåne, utvärdera mindfulness som metod för att förbättra välbefinnande, livskvalitet och hälsa hos skolelever. Studien leds av professor Jan Sundquist.

Målgruppen är grundskolelever i årskurs 0-9 i Skåne. Det övergripande syftet med forskningsstudien är att utvärdera kortsiktigt och på lång sikt effekterna av daglig klassrumsmeditation med mindfulness (fem till tio minuter per dag) på psykisk och kroppslig ohälsa samt sociala problem som påverkar det dagliga livet, hälsorelaterad livskvalitet och skolprestationer hos skolbarn i årskurs 0–9.

Hypotesen är att mindfulness:

  • ska minska stress och öka lugn
  • ge bättre sömn
  • öka koncentrationen
  • förbättra inlärningen
  • öka självkänslan
  • utveckla förståelse, empati och medkänsla

Du kan ladda ner och läsa information till vårdnadshavare här. (.pdf)

Eller ladda ner presentationen om ovanstående:

Presentation om mindfulness 2016-09-06

Läs mer om mindfulness

Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest

"Mindfulness group therapy"

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter