Pågående doktorandprojekt inom CPF

Till Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) är ett antal huvudhandledare knutna. Här presenterar vi deras forskningsområden och deras doktoranders forskningsinriktning.

Huvudhandledare och doktorander

 • Anders Beckman

  Forskningsområde:

  Sjukvårdsutnyttjande

  Sjukvårdskonsumtion påverkas av flera olika faktorer förutom sjukdom, där socioekonomisk position (till exempel låg inkomst, kort utbildning) och civilstånd, (till exempel ensamstående) har väsentlig betydelse.

  Genom att särskilja struktur, process och individfaktorer och genom att applicera multinivåstatistik kan man påvisa olika faktorers betydelse för sjukvårdskonsumtion.

  Aktuellt är den struktur- och processförändring som skett vid införande av hälsoval och som påverkar sjukvårdskonsumtionsmönstret hos invånarna. Jag studerar tillgänglighet och konsumtionsförändringar generellt och beroende på ålder, kön och traditionella socioekonomiska variabler i förhållande till vårdgivarförhållanden.

  Pedagogisk forskning

  Som lärare och kursansvarig på läkarprogrammet intresserar jag mig för att vetenskapligt undersöka pedagogiskt arbete. Fokus har hittills legat på examinationens olika former, såväl formativ som summativ examination. Forskningen innefattar användande och utvecklande av psykometriska metoder, som traditionellt är sparsamt använda och förstådda inom medicinsk forskning. Hittills har arbetet resulterat i en avhandling (Ann-Christin Haffling).

  Doktorander

  Inga aktuella doktorander.

  Läs om Anders Beckmans forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

 • Bengt Zöller

  Forskningsområde:

  Epidemiologisk kardiovaskulär forskning

  Venös tromboembolism (blodproppar i blodådrorna) är en folksjukdom som drabbar cirka 10 procent av befolkningen. Jag disputerade 1996 på ärftlig venös tromboembolism - protein S brist och resistens mot aktiverat protein C (APC-resistens) för professor Björn Dahlbäck. Alltsedan dess har mitt huvudintresse varit kardiovaskulär forskning med inriktning mot genetik och venös tromboembolism.

  Jag är docent i internmedicin samt specialistläkare i allmänmedicin och klinisk kemi. Sedan jag började hos professor Jan Sundquist och professor Kristina Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning har jag fokuserat på epidemiologisk kardiovaskulär forskning. Såväl ärftliga som förvärvade faktorers betydelse för kardiovaskulära sjukdom har undersökts vid bl.a. venös tromboembolism, ischemisk hjärtsjukdom, stroke, förmaksflimmer, perifer kärlsjukdom, aorta aneurysm, hypertoni, och hjärtsvikt.

  Mer om Bengt Zöllers forskning i Lunds universitets forskningsportal LUCRIS.

  • Doktorander

   Magnus Lindgren

   ST-läkare i allmänmedicin

   Projekt:

   Epidemiologiska studier av hjärtsvikt

   Projektbeskrivning:

   Hjärtsvikt är namnet på tillstånd där hjärtats förmåga att försörja kroppen med blod är över tid otillräcklig, exempel på vanliga symtom är andfåddhet, trötthet, bensvullnad. Ett komplext orsaksamband ligger bakom utvecklingen och progress av hjärtsvikt.

   Vi avser att undersöka ärftliga och förvärvade faktorers betydelse för uppkomst och prognos av för hjärtsvikt ur ett unikt nationellt perspektiv med hjälp av flera nationsövergripande register. Detta kommer att bli en hjälp i kliniken för behandling, riskbedömning och rådgivning till patienter med hjärtsvikt.

 • Jan Sundquist

  Forskningsområde:

  Effekterna över tid av arv, familj, migration/integration och social miljö på psykisk sjukdom och missbruk

  I min forskning analyserar jag effekterna över tiden av arv, familj, migration/integration och social miljö på psykisk sjukdom och missbruk, men även samsjuklighet.

  Jag forskar också på möjliga sjukdomsmekanismer vid kroniska psykiska sjukdomar genom att analysera stora nationella databaser, men även genom analyser av blod/plasma från kliniska studier i vårt experimentella laboratorium.

   Jag har under de sista tio åren haft tre stora anslag från National Institutes of Health, varav ett pågående från National Institutes of Drug Abuse (NIDA). Forskningen sker vid vårdcentraler, på CPF och i internationella nätverk, framför allt med forskare på Stanford och Virginia universiteten. Detta utbyte ökar den vetenskapliga kompetensen på CPF.

  Under 2013 har jag publicerat ett fyrtiotal vetenskapliga artiklar i tidskrifter som American Journal of Psychiatry, JAMA Psychiatry, BMJ, Psychological Medicine, och British Journal of Psychiatry.

  Läs mer om Jan Sundquists forskning i Lunds universitets forskningsportal LUCRIS.

 • Jianguang Ji

  Current research interests

  I got PhD degree in 2008 from the University of Heidelberg.  In 2013, I became an associate professor at Lund University. My present work focuses on the genetic and environmental epidemiological studies of some common chronic diseases, including cancer, diabetes, cardiovascular diseases, and alcohol use disorder.

  Our aims are to find causal associations between different genetic and environmental factors and these chronic diseases, which can help and guide us to develop preventive programs and actions for community and health care providers to reduce the risk of these diseases in the population.

  Professional Education

  • M.D. Zhangjiakou Medical College, 1997
  • Master in Public Health. Chinese Academy of Preventive Medicine, 2000
  • Ph.D in Genetic epidemiology. University of Heidelberg, 2008

  Employment

  • Post-doc at the Karolinska Institute (Jan 2009- Sep 2009)
  • Epidemiological researcher at the Center for Primary Health Care Research, Lund University (Oct 2009-)

  Honors and awards

  • Chinese Government Award for Outstanding Students Abroad, 2007
  • ALF Grants for Young researchers, Lund University, 2013-2015

  Read about Jianguang Ji's research in LUCRIS, Lund University research portal.

  • Doktorand

   Wuqing Huang, MD

   Adverse health outcomes in offspring of cancer survivors

   With the development of cancer therapies and cancer screening, the overall survival for cancer patients has been greatly improved. After successful medical treatments, many cancer survivors plan to have their own children when they reach reproductive ages and feel healthy enough, but they might fear that cancer itself or relevant treatments may have an adverse effect on offspring. Though extensive studies based on animal models support the hypothesis that cancer treatment can introduce germ-cell mutations leading to genetic diseases in offspring, population-based studies gave inconsistent results. Thus it is highly necessary to explore this topic by conducting a study with a larger sample size and enough study power, especially in the era of continuously increased childbirths among cancer survivors. In Sweden, the number of childbirths among cancer survivors quadrupled between the 1970s and the 2010s.

   By accessing several national registers in Sweden, the current study aims to (1) investigate the risk of adverse birth outcomes, such as preterm birth, stillbirths, and neonatal deaths,  and (2) the risk of  long-term impact on health among offspring born after the diagnosis of cancer in their parents as compared to the general population and their siblings born before the diagnosis of cancer in the parents.

  • Masterstudent

   Ming Sun, MD

   Association between cancer and dementia: a national cohort study in Sweden 

   I got my M.D. degree in 2017 from Harbin Medical University. Now, I am working on my master degree at Capital Medical University. I am working as a visiting researcher in Lund University for one year since 2018 December. My subject focuses on the association between cancer and dementia. Several studies reported an inverse association between these two diseases. I will investigate the relationship between cancer and dementia in the Swedish national cohort.  Meanwhile, I will use genetic epidemiological research method to study the role of genetic factors in this inverse association.

 • Kristina Sundquist

  Forskningsområde:

  Sociala miljöer och socialt kapital

  Min forskning fokuserar främst på effekterna av sociala miljöer som till exempel bostadsområdets utsatthet, socialt kapital och kriminalitet på kardiovaskulära riskfaktorer och kranskärlssjukdom.

  Jag har också belyst tänkbara sjukdomsmekanismer vid kroniska psykiska sjukdomar, stroke, typ 2 diabetes, cancer och autoimmuna sjukdomar. Min forskargrupp var först i världen att visa att den familjära risken vid ischemisk (syrebrist) och hemorragisk (blödning) stroke är olikartad.

  Mellan 2007 och 2010 ledde jag ett projekt som resulterade i skapandet av det första objektiva måttet på bostadsområdets ”promenadvänlighet” (walkability) i Europa. Denna studie kan bidra till en mer hållbar stadsplanering/arkitektur och är mycket relevant för förebyggande primärvård och insatser för att öka människors möjligheter att bli mer fysiskt aktiva.

  Jag har artiklar accepterade för publicering i JAMA , The Lancet , Circulation , och American Heart Journal.

  Läs om Kristina Sundquists forskning i Lunds universitets forskningsportal LUCRIS.

  • Doktorander

   Carl Antonson

   ST-läkare, Capio Citykliniken, Malmö Centrum

   Projektnamn:

   Mindfulness som metod för att öka psykiskt välbefinnande och kognitiv prestationsförmåga samt minska stress hos gymnasister; en prospektiv kontrollerad pilotstudie.

   Projektbeskrivning:

   Barn och ungdomar är en viktig målgrupp i detta avhandlingsarbete. Endast en liten del barn och ungdomar får hjälp via barnpsykiatrin, få inom primärvården och några på ungdomsmottagningar och skolhälsovård. På biologisk nivå har man vid långvarig stress sett en ökad aktivitet i HPA-axeln med tydliga samband mellan kortisolnivåer och personens upplevda hälsa. Sömnstörningar är också vanliga bland ungdomar med signifikanta problem för såväl den drabbade personen som för samhället. 

   KBT, yoga samt nästa generations KBT, med mindfulnessinslag, har visat effekt på sömn, oro- och ångestreduktion. En metaanalys om mindfulness effekt på sömn kunde dock bara påvisa visst evidens tydande på förbättrad sömn och att deltagare erfor minskade sömnstörande kognitiva processer (oro). Endast en av studierna hade en frisk population och ingen utfördes på ungdomar.

   Målsättningen med mitt avhandlingsarbete är att på ett enkelt, reproducerbart och resurssnålt sätt analysera vilka effekter mindfulness har på gymnasisters sömn, kognitiva prestationsförmåga, generella psykiska befinnande och stressymtom i hypotesprövande, prospektiva, kontrollerade eller randomiserade, enkelblindade studier samt att analysera vilken effekt olika doser av mindfulness har på ungdomars psykiska välbefinnande och upplevda stress.

   Frida Thorsén

   Allmänläkare, Capio Citykliniken, Malmö Västra Hamnen

   Projektnamn:

   Mindfulness som metod för att öka psykiskt välbefinnande och kognitiv prestationsförmåga samt minska stress hos gymnasister; en prospektiv kontrollerad pilotstudie.

   Projektbeskrivning:

   Forskningen i mitt avhandlingsarbete fokuserar på den psykiska hälsan hos barn och ungdomar där det finns ett stort mörkertal – att ungdomar har obehandlade psykiska besvär. Ungdomar som skulle behöva hjälp för sin psykiska hälsa söker sjukvård alltför sällan vilket borde uppmärksammas mer i vården. Unga kvinnor har i allmänhet högre prevalens av psykiska symtom än unga män. I detta projekt kommer jag bland annat att använda mig av mindfulness.

   Mindfulnessträningens effekter hos friska personer måste verifieras, då större delen av den forskning som finns är utförd på vuxna personer som har någon form av diagnos.

   Målsättning med avhandlingen är att på ett enkelt, reproducerbart och resurssnålt sätt utvärdera vilka effekter mindfulness har på gymnasisters självkänsla, kognitiva prestationsförmåga samt stressymtom i hypotesprövande, prospektiva kontrollerade (pilotstudie) eller randomiserade (projekt 2 och 3) enkelblindade studier. 

 • Louise Bennet

  Forskningsområde:

  Diabetes- och hjärtkärlsjukdom

  Min forskning är inriktad på att studera orsaker till diabetes- och hjärtkärlsjukdom i den invandrade icke-europeiska populationen i Sverige. I MEDIM-studien har vi studerat diabetesförekomst och diabetesdrivande riskfaktorer i Malmös största invandrargrupp född i Irak. Studier pågår nu där vi studerar de vanligaste riskfaktorerna till diabetes och där vi vill identifiera vilka metabola, livsstilsrelaterade och ärftliga faktorer som bidrar till ökad risk att drabbas av dessa riskfaktorer.

  I MEDIM-studien planerar vi nästa år att genomföra en kulturellt anpassad randomiserad kontrollerad livsstilsintervention med mål att få deltagarna att motionera minst 30 minuter per dag, minska sin vikt med 5 procent och förbättra kostvanorna (minskat fett- och sockerintag, ökat fiberintag). Målet är att nå en signifikant förbättring av deltagarnas blodsockernivåer. 

  Läs om Louise Bennets forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

 • Margareta Troein

  Professor Troein Töllborns forskningsintresse är fokuserat kring lärandet i medicinen och kring konsultationen som ett centralt verktyg i läkarens arbete. Bland annat intresserar hon sig för hur man lär sig ny kunskap och omsätter den vardagsliv respektive vardagspraktik.

  För närvarande arbetar Margareta Troein Töllborn även med frågor om professionalitetsutveckling och hur man ska kunna bedöma den. Numera arbetar Margareta Troein Töllborn mest med kvalitativa metoder som medel att undersöka hur människor förstår och resonerar. 

  Margareta Troein Töllborn är inte huvudhandledare åt någon doktorand. 

  Läs om Margareta Troein Töllborns forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

 • Maria Rosvall

  Forskningsområde:

  Socialmedicin och hälsopolitik

  I min avhandling (2003) studerades prekliniska stadier av åderförkalkningssjukdomen. Därefter har jag fortsatt med studier inom kardiovaskulär epidemiologi.

  Jag är docent i Socialmedicin, Socialmedicin och hälsopolitik, vid Lunds universitet. Jag har tillsammans med medarbetare arbetat vidare med att studera socioekonomiska skillnader i åderförkalkningsgrad, kartläggning av olika riskfaktorer för åderförkalkning i halskärlen, validering av ultraljudsmått på åderförkalkningsgraden i halskärlen och deltar även i flera internationella nätverk inom området.

  Jag har även studerat socioekonomiska skillnader i kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet och betydelsen av ”moderna” (till exempel CRP) kardiovaskulära riskfaktorer i förhållande till etablerade riskfaktorer (rökning, hypertoni, hyperlipidemi) för att förklara socioekonomiska skillnader i kardiovaskulär sjuklighet.

  Vidare har jag arbetat med teoriutveckling inom området socialepidemiologi varav flertalet studier med ett livsförloppsperspektiv på hälsa som utgångspunkt. 

   

  Läs  om Maria Rosvalls forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

 • Martin Lindström

  Forskningsområde:

  Socialt kapital och hälsa

  I min avhandling (2000) studerades om socioekonomiska skillnader (definierade med utgångspunkt i yrke och anknytning till arbetsmarknaden) i levnadsvanor har samband med psykosociala faktorer som emotionellt stöd, praktiskt stöd, social förankring och socialt deltagande i olika aktiviteter i samhället.

  Slutsatsen i avhandlingen var att just socialt deltagande har ett starkt samband med sociala skillnader i dagligrökning, kostvanor och fysisk aktivitet på fritiden.

  Sedan 2001 har forskningsprojektet studerat hur socialt deltagande, tillit till andra och tillit till samhällets institutioner har samband med självrapporterad generell och psykisk hälsa, levnadsvanor (rökning, fysisk aktivitet, kost, alkohol, cannabis), hjärtkärlsjukdomar och total mortalitet, tillgång till egen läkare och sjukvård, känsla av trygghet i det egna bostadsområdet samt våld och hot om våld.

  Studierna är tvärsnitts- och longitudinella studier, individbaserade studier och flernivå-analyser (med geografisk nivå delområde, stadsdel, kommun, landsting, länder).

  Data från i första hand Malmö Kost Cancer-studien, Malmö Nack-Skulder-studien (tidigare), folkhälsoenkäterna i Malmö (1994) och Skåne (2000, 2004 och 2008) och ULF-undersökningarna (SCB) har i första hand använts.

  Samarbetsprojekt med Centrum för Ekonomisk Demografi (CED), Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet, om hur förhållanden och exponering tidigt i livet (early life conditions) påverkar olika aspekter av hälsa senare i livet (livsförloppsanalyser).

  Läs om Martin Lindströms forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

  • Doktorander

   Jakob Axelsson

   Klinisk tillhörighet:

   Administratör/folkhälsoplanerare, Skånes universitetssjukhus

   Projekt:

   Socialt kapital och sexuell läggning

   Projektbeskrivning:

   Projektet studerar socialt kapital och sexuell läggning i relation till självrapporterad generell och psykisk hälsa samt levnadsvanor (rökning, alkohol, fysisk aktivitet).

   Projektet studerar också sambanden mellan socialt kapital, kränkning, hot om våld och att ha varit utsatt för våld under det senaste året i relation till självrapporterad hälsa på folkhälsoenkätdata i Skåne (2008). 

   Jesper Alex Petersen

   Klinisk tillhörighet:

   Forskar-AT (läkare), Skånes universitetssjukhus

   Projekt:

   Materialistiska/postmaterialistiska värderingar och hälsa samt longitudinella studier av hälsoeffekter av införandet av skollunch i Sverige 1946-1973.

   Projektbeskrivning:

   Sambandet mellan materialistiska/postmaterialistiska värderingar och självrapporterad psykisk hälsa och känsla av kontroll över den egna hälsan (health locus of control). En andra del av projektet studerar införandet av skollunch i Sverige och effekten av denna reform på hälsan. 

 • Patrik Midlöv

  Forskningsområde:

  Äldreforskning

  Mitt forskningsområde handlar huvudsakligen om läkemedelsrelaterade problem hos äldre men också behandling och diagnostik av olika sjukdomsgrupper hos äldre. Det kan handla om demens, hjärtsvikt, förmaksflimmer, hypertoni, infektioner etc men framför allt handlar det om patienter som inte har en enda sjukdom utan flera olika samtidiga sjukdomar.

  I pågående studier så studeras multisjuka äldre såväl på särskilda boenden som i egna boenden.

  Hjärtkärlsjukdomar i primärvården

  I projekt som pågår vid olika vårdcentraler i Skåne studeras:

  • Intervention för att öka följsamheten till riktlinjer när det gäller hjärt-kärlsjukdomar i primärvården.
  • Identifiering av perifer kärlsjukdom hos diabetespatienter med tå-trycksmätning.
  • Icke-farmakologisk behandling vid hjärt-kärlsjukdom

  Läs om Patrik Midlövs forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

  • Doktorander

   Cecilia Lenander

   Apotekare, vårdcentralen Näset

   Projektbeskrivning

   Ett flertal undersökningar både utom och inom Sverige har visat att en betydande andel patienter som läggs in via sjukhusens akutmottagningar blir det helt eller delvis pga läkemedelsorsakade problem. Det är framför allt äldre multisjuka patienter med flera läkemedel som utgör en riskgrupp för läkemedelsrelaterade problem.

   I Socialstyrelsens riktlinjer föreslås ett antal indikatorer för uppföljning av god användning av läkemedel hos äldre. Läkemedelsgenomgångar är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs läkemedelsanvändning som genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och systematiskt arbetssätt, i enlighet med lokala riktlinjer och rutiner.

   Läkemedelsgenomgångar av äldre patienter med många olika läkemedelsbehandlingar har visat positiva effekter både i form av färre läkemedel och större välbefinnande, men också minskat vårdutnyttjande. Men det behövs fler sätt för att förbättra läkemedelsanvändningen i primärvården.

   Målsättningen med doktorandarbetet är att utvärdera om ett nytt arbetssätt med självvärdering och extern kollegial granskning inom primärvården kan förbättra läkemedelsbehandlingen av framför allt äldre, samt att analysera användningen av neuroleptika hos äldre på särskilda boenden.

   Leila Waleij

   Farmaceut och affärsutvecklare, Biomedical AB i Lund

   Projektnamn

   Läkemedelsbehandling och läkemedelsrelaterade problem hos sköra äldre patienter.

   Projektbeskrivning

   Läkemedelsfel vid överföring av äldre patienter mellan olika vårdformer – i delarbete 1 och 2 är syftet att belysa de felaktigheter som kan uppstå i samband med överföring av läkemedelsinformation i vårdens överföringar. Därigenom kan metoder utvecklas för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för äldre på sjukhus och inom primärvården.

   Följsamhet till riktlinjer vid behandling av äldre med förmaksflimmer – delarbete 3 är knutet till ett större projekt med syftet att kartlägga hälsotillstånd och läkemedel för de svårast sjuka äldre som bor på särskilda boenden i Eslöv, Jönköping och Linköping och följa denna population äldre över minst tre år.

   I detta delarbete kommer deltagare med förmaksflimmer att identifieras och deltagarnas strokeförebyggande behandling kommer att beskrivas.

   I delprojekt 4 skall en specifik databas över vårdkonsumtionen i Östergötland användas för att värdera risken för stroke vid förmaksflimmer.

 • Ulf Gerdtham

  Forskningsområde:

  Hälsoekonomisk forskning

  Forskningsinriktning:

  Jag arbetar med fyra olika områden inom hälsoekonomisk forskning. Ett område fokuserar på ekonomiska frågor som innefattar en folkhälsoproblem som exempelvis alkohol och tobakskonsumtion samt fetma.

  En viktig del fokuserar även på sociala skillnader i hälsa, dels mätning av ojämlikhet, dels analys av bakomliggande orsaker till ojämlikhet och dess mekanismer.

  Det andra området fokuserar på incitament och organisation inom hälso- och sjukvård, med särskild betoning på blandningen av offentlig-privat sjukvård, incitament i offentlig sjukvård och tillit mellan läkare och patient.

  Det tredje området betraktar utformningen av hela hälso- och sjukvårdssystem i termer av effektivitet och fördelning. Det fjärde och sista området utvecklar och tillämpar metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsoinsats och policies.

  Läs om Ulf Gerdthams forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

  • Doktorander

   Sixten Borg

   Projektbeskrivning:

   Metodutveckling inom hälsoekonomi för att använda registerdata och patientrapporterade utfallsmått för skattning av hälsotillstånd och för ekonomisk utvärdering. Skattning av sjukdomsmodeller från partiellt eller indirekt observerad sjukdomsaktivitet, eller data som aggregerats över tid. Med applikationer inom diabetes och inflammatoriska tarmsjukdomar.

   Sofie Persson

   Projektbeskrivning:

   Sofia Perssons avhandlingsarbete fokuserar på att undersöka de socioekonomiska konsekvenserna av ett tidigt insjuknande av typ 1 diabetes. Frågeställningar som undersöks är bland annat vilken påverkan sjukdomen har på barnets skolgång, möjlighet till högre utbildning och framtida inkomst.

   Studierna baseras på data från det nationella Svenska Barndiabetesregistret som har kopplats till andra nationella register och databaser för att möjliggöra analyserna av sjukdomens socioekonomiska effekter.

   Gawain Heckley

   Projektbeskrivning:

   Gawain Heckleys avhandling fokuserar på vad som driver efterfrågan på alkohol i Sverige. Alkoholkonsumtion har förändrats kraftigt under de senaste decennierna.

   En första uppsats är baserad på SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning) mikrodata om alkohol konsumtion och vad driver hur ofta och hur mycket folk dricker. Den andra uppsatsen ska använda samma datamaterial för att undersöka hur åldersgränsen för alkoholkonsumtion påverkar alkoholkonsumtion och därefter ämnar Heckley att studera alkoholkonsumtionens kausala effekt på hälsa.

   Två ytterligare uppsatser kommer att ingå i avhandlingen, men dessa är ännu inte planerade i detalj.

   Henrik Axelson

   Projektbeskrivning:

   Henrik Axelsons avhandlingsarbete fokuserar på att undersöka trender i socioekonomiska ojämlikheter i hälsoutnyttjande, kostnader och hälsoutfall i Vietnam. Dessutom undersöks effekten av hälsofinansieringsreformer, samt vilka faktorer det är som driver ojämlikheter i hälsa.

   Studierna baseras på data från nationella hushållsundersökningar som Vietnam Living Standard Surveys, Demographic Health Surveys och Multiple Indicator Cluster Surveys.

 • Ulf Jakobsson

  Forskningsområde:

  Gerontologi, äldrevård och långvarigt sjuka

  Min forskningsinriktning är gerontologi, äldrevård och långvarigt sjuka. Min forskning har huvudsakligen varit inriktad på långvarig smärta och smärtbehandling, men även haft ett tydligt fokus på gerontologi och äldrevård.

  För närvarande är jag huvudansvarig för två större populationsstudier som genererat ett flertal publikationer och flertalet doktorander är involverade i. Förutom min huvudinriktning bedriver jag även forskning inom medicinhistoria, då med speciellt fokus på primärvård.

  Ulf Jakobsson är professor i Hälso- och vårdvetenskap och har en bakgrund som distriktssköterska och statistiker.

  Läs om Ulf Jakobssons forskning i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

 • Xinjun Li

  Research interests: 

  Epidemiology and Social environments

  I finished my PhD in 2004 at Karolinska institute. Since then I worked as a postdoctoral at Karolinska Institute and I'm now a docent at Lund University.

  My research focuses primarily on the effects of epidemiology and social environments such as residential area deprivation on psychiatric disorders, obesity, and cardiovascular risk factors. I have also highlighted the potential disease mechanisms in cancer, stroke, diabetes, and autoimmune diseases. I have articles accepted for publication in the Lancet, JAMA Psychiatry, Circulation, and Blood.

  Read about Xinjun Li's research in LUCRIS, Lund University research portal.

  • Doktorander

   Cecilia Sjöstedt

   Projektnamn:

   Individuella-, familje- och bostadsområdesfaktorer och psykisk ohälsa

   Projektbeskrivning:

   Många faktorer som påverkar hälsan finner man utanför det medicinska kompetens- och kunskapsfältet. Samband mellan ekonomisk ojämlikhet och försämrad folkhälsa har konstaterats. Rökning, fysisk inaktivitet, alkohol och andra droger tillhör de individuella riskfaktorer för sjukdom som i hög grad påverkas av den sociala miljön. Psykisk ohälsa är vanligt i vår del av världen.

   Syftet med projektet är att analysera samband mellan individ-, familje- och bostadsområdesfaktorer, psykisk ohälsa och förskrivning av psykofarmaka. Resultaten kan bidra till mer kunskap om hur man inom vård, omsorg och samhälle kan arbeta förebyggande och för att stärka folkhälsan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter