Forskningsgrupp samtalar runt ett bord

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPF ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning.

Forskningens syfte är att ge vetenskapligt underlag för bättre hälsa och välbefinnande hos den befolkning som primärvården har som uppgift att tjäna.

CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet:

  • Hjärtkärlsjukdomar; levnadsvanor, migration, arv och miljö
  • Psykisk ohälsa; samspelet mellan arv, hemmiljö och bostadsområde
  • Migrationens och bostadsområdets betydelse för kvinnors och barns hälsa
  • Epidemiologisk forskning kring de stora folksjukdomarna
  • Läkemedel och äldre
  • Cancer, biomarkörer och diagnostik
  • E-hälsa
  • Riktade hälsosamtal

Forsknings- och utbildningsstöd

Tillsammans med IKVM Malmö (Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö), ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne erbjuder CPF olika former av forsknings- och utbildningsstöd för ST-läkare. 

Akademiska vårdcentraler

För att nå ut i vården har CPF ett nätverk av Akademiska vårdcentraler, AVC. Det är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor. Vid varje AVC finns en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach, en AVC-koordinator, som handleder primärvårdens personal i vetenskapliga studier och projekt.

Molekylärmedicinska laboratoriet

CPF driver sedan 2011 ett experimentellt laboratorium för att studera de molekylära och fysiologiska mekanismer som ur ett genetiskt-, epigenetiskt-, och miljöperspektiv påverkar sjukdomar som behandlas inom primärvården.

Pågående medicinsk forskning: MIGPACT

Information om vårt pågående, EU-finansierade forskningsprojekt.

Fakta om CPF

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.