Forskningsgrupp samtalar runt ett bord

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPF ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning.

Forskningens syfte är att ge vetenskapligt underlag för bättre hälsa och välbefinnande hos den befolkning som primärvården har som uppgift att tjäna.

CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet:

  • Hjärtkärlsjukdomar; levnadsvanor, migration, arv och miljö
  • Psykisk ohälsa; samspelet mellan arv, hemmiljö och bostadsområde
  • Migrationens och bostadsområdets betydelse för kvinnors och barns hälsa
  • Epidemiologisk forskning kring de stora folksjukdomarna
  • Mindfulness och medkänsla
  • Läkemedel och äldre
  • Cancer, biomarkörer och diagnostik

Forsknings- och utbildningsstöd

Tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne erbjuder CPF forsknings- och utbildningsstöd. CPF arrangerar prova-på-forskning för primärvårdspersonal och möjlighet för ST-läkare att testa sina projektidéer.

Se vad mer vi erbjuder ST-läkare på Vårdgivare Skåne

Akademiska vårdcentraler

Inom CPF finns också Akademiska vårdcentraler, AVC. Det är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor. Vid varje AVC finns en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach, en AVC-koordinator, som handleder vårdcentralens personal i vetenskapliga studier och projekt.

AVC arrangerar grupphandledningar och seminarier

Molekylärmedicinska laboratoriet

CPF driver sedan 2011 ett experimentellt laboratorium för att studera de molekylära och fysiologiska mekanismer som ur ett genetiskt-, epigenetiskt-, och miljöperspektiv påverkar sjukdomar som behandlas inom primärvården.

Molekylärmedicinska laboratoriet

Pågående medicinsk forskning: MIGPACT

Information på engelska om vårt pågående, EU-finansierade forskningsprojekt.

MIGPACT

Fakta om CPF

Film om CPF på flera språk

En presentationsfilm om CPF finns med tal och text på ett antal olika språk:

Vägar till framtidens primärvård

Den 4 april 2019 fyllde vi Agardhsalen i CRC-huset i Malmö med intressanta föredrag och debatter: du kan se allt i efterhand på film. Här är länken till artikeln "Variation, companionship and manageability important for recovery during working hours: A qualitative focus group study" som många efterfrågade:

Variation, companionship and manageability important for recovery during working hours: A qualitative focus group study.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter