Kliniskt utfall bland dialysbehandlade intensivvårdspatienter med akut njursvikt

En retrospektiv registerstudie. Under perioden 2022–2023 genomförs i Region Skåne en vetenskaplig undersökning av hur utfallet är bland de patienter som behövt dialysbehandling pga akut njursvikt i samband med intensivvård.

Dialysbehandling bland intensivvårdsbehandlade patienter är förenad med förhöjd dödlighet, men relativt få patienter har enligt tidigare undersökningar framöver ett kvarstående dialysbehov. Det finns mycket kunskap och riktlinjer kring dialysbehandling hos intensivvårdsbehandlade patienter, men det finns även obesvarade frågor såsom exempelvis vilken behandlingsintensitet som är mest optimal. De viktigaste utfallsmåtten i denna undersökning är överlevnad och fortsatt dialysbehov.

Uppgifter från patienter som intensivvårdsbehandlats 2016-2020 vid de allmänna intensivvårdsavdelningarna i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, och Ystad, Infektionsintensivvårdsavdelningen i Malmö och Neurointensivvårdsavdelningen i Lund, kommer att inhämtas från Region Skånes regionala Intensivvårdssystem, PasIva, och Svenskt njurregister. Endast befintlig information kommer att användas och således kommer ingen patient utsättas för ytterligare besvär. Uppgifterna kommer inte kunna härledas till enskild patient, förutom med specifik kodnyckel. Dina uppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. De kommer enbart att behandlas i IT-system och tjänster med säkerställd adekvat säkerhet. Alla resultat kommer att presenteras gruppvis. Inga resultat för enskilda patienter kommer att redovisas.

I enlighet med forskningshuvudmannens principer för gallring kommer studiedata inklusive kodnyckel att destrueras 10 år efter studiens slutförande.

De uppgifter som kommer att inhämtas från PasIva och Svenskt njurregister är personnummer, ålder och kön, när och hur länge dialysbehandling på intensivvårdsavdelningen pågick, om även respiratorbehandling användes, data från poängsystemen SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) och SAPS 3 (Simplified Acute Physiology Score III), vilken diagnos som låg bakom behovet av intensivvård, överlevnad, när eventuell fortsatt kronisk dialysbehandling påbörjades och eventuellt upphörde, samt om njurtransplantation utförts.

Då detta är en retrospektiv registerstudie kan ytterligare skador ej uppkomma. Således kommer ingen patient utsättas för ytterligare besvär, provtagning eller undersökning. Patienternas försäkringsskydd finns reglerade i patientförsäkringen.

Undersökningens resultat kommer att presenteras genom en muntlig och skriftlig presentation på ett skandinaviskt intensivvårdsprogram (SSAI), och på den egna kliniken. Resultatet planeras även att presenteras som poster på kongress alternativt i tidskrift.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta Ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka Din framtida vård eller behandling. Om du under ovanstående period genomgått intensivvård vid ovanstående avdelningar inom Region Skåne och samtycker till att uppgifter om Dig används i undersökningen, behöver du inte göra något ytterligare.

Om du inte vill att vi i undersökningen använder information om Din intensivvård, ber vi Dig att snarast meddela via telefon (044-3091160) eller e-post IVA.CSK@skane.se

Den rättsliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse (forskning). Om du väljer att avbryta Ditt deltagande i studien kommer inga ytterligare personuppgifter att samlas in om Dig. De personuppgifter som har hämtats in dessförinnan får dock som huvudregel användas i forskningen.

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om Dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. du kan också begära att uppgifter om Dig raderas samt att behandlingen av Dina personuppgifter begränsas. Vill du ta del av uppgifterna ska du kontakta de ansvariga för projektet.

Har du frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifter ovan.

Camilla Claesson
Huvudansvarig forskare, Specialistläkare 
VO Anestesi, OP, IVA
Centralsjukhuset Kristianstad            

Gustav Apelqvist 
Medicine doktor, Överläkare
VO Anestesi, OP, IVA
Centralsjukhuset Kristianstad

Region Skåne är forskningshuvudman. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet inom Region Skåne är: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad.
Telefon: 044-309 30 00. E-post: region@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.