logotyp, big3

BIG3

Med forskningsprojektet BIG3 vill vi hitta bättre behandlingsmetoder och förbättra omhändertagandet av patienter med de tre stora folksjukdomarna: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Det övergripande målet med BIG3 är att förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för bättre och en mer individualiserad behandling.

Över 60 000 skåningar har slumpmässigt valts ut och fått frågan om de vill delta i studien. 

En studie i tre steg

Studien bedrivs dels genom att samla in enkätsvar om skåningars livsstil, dels genom att genomföra undersökningar på Skånes universitetssjukhus, där viktig information samlas för att användas som forskningsunderlag. 

Studien är indelad i tre steg:

  1. Enkätundersökning

    Över 60 000 slumpmässigt utvalda personer i Skåne i åldrarna 45-75 har fått en förfrågan om att delta i studien hemskickad.
  2. Undersökningar

    Drygt 5 500 personer, som svarat att de ville delta, har genomgått undersökningar med fokus på hjärt-kärl- respektive lungfunktion.
  3. Uppföljande undersökningar – från och med november 2019

    Från och med november 2019 kommer vi att starta med uppföljande undersökningar. Har du varit på undersökning i BIG3 kommer du att bli tillfrågad om att komma tillbaka för en uppföljande undersökning. Du behöver inte kontakta oss utan vi kommer successivt att skicka ut brev till din folkbokföringsadress med förfrågan om du vill delta.

Samverkan med Lunds universitet och AstraZeneca AB

BIG3 är en öppen prospektiv longitudinell kohortstudie i Skåne. Det är ett kardiopulmonärt forskningsprojekt som drivs av Region Skåne i samverkan med forskare från Lunds Universitet och AstraZeneca AB. Projektet ägs av Region Skåne och är samfinansierat med AstraZeneca AB.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.