logotyp, big3

BIG3

Med forskningsprojektet BIG3 vill vi hitta bättre behandlingsmetoder och förbättra omhändertagandet av patienter med de tre stora folksjukdomarna: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Det övergripande målet med BIG3 är att förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för bättre och en mer individualiserad behandling.

Har du blivit inbjuden att delta i studien?

100 000 skåningar kommer slumpmässigt väljas ut för att tillfrågas om de vill delta i studien. Första steget för dig som fått en inbjudan och vill delta är att fylla i en anmälningsenkät. Inloggningskoden hittar du i din inbjudan.

En studie i tre steg

Studien bedrivs dels genom att samla in enkätsvar om skåningars livsstil, dels genom att genomföra undersökningar på Skånes universitetssjukhus, där viktig information samlas för att användas som forskningsunderlag. 

Studien är indelad i tre steg:

  1. Enkätundersökning
    100 000 slumpmässigt utvalda personer i Skåne i åldrarna 45 – 75 får en enkät hemskickad. Processen med enkätutskicken kommer att pågå under ett antal år.
  2. Undersökningar
    Slumpmässigt utvalda, som svarat ja på enkäten, bjuds in till en undersökning med fokus på hjärt-kärl- respektive lungfunktion.
  3. Framtida undersökningar
    Har du varit med i BIG3 kan du efter en tid om cirka 5 till 10 år bli tillfrågad om att komma tillbaka för undersökningar igen.

Vårt mål är att slutföra undersökningar på 10 000 personer.

Samverkan med Lunds universitet och AstraZeneca AB

BIG3 är en öppen prospektiv longitudinell kohortstudie i Skåne. Det är ett kardiopulmonärt forskningsprojekt som drivs av Region Skåne i samverkan med forskare från Lunds Universitet och AstraZeneca AB. Projektet ägs av Region Skåne och är samfinansierat med AstraZeneca AB.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter