Pågående medicinsk forskning

Region Skånes verksamheter har en lång tradition i att bedriva forskningsstudier av olika slag. Inom hälso- och sjukvården pågår just nu drygt 500 forskningsstudier.

De flesta studierna rör de stora folksjukdomarna; cancer, hjärt- kärl, diabetes och rörelseapparaten. Utöver detta pågår flera stora forskningsstudier där syftet är att bygga upp stora kunskapsdatabaser i Skåne där Region Skåne medverkar.

Studierna syftar till att ge forskarna mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel.

Exempel på forskningsstudier:

BIG3 - forskning om folksjukdomar

BIG3 är ett forskningsprojekt med fokus de tre folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Målet med forskningen är att bättre förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder. Metoderna ska leda till tidigare och säkrare diagnostik och bättre behandling.

Covid-19 vaccinationsuppföljningsstudie COVERS

Forskningsstudien COVERS (Covid Vaccination: Effektivitets-, Risk- och Säkerhetsstudie) vill jämföra de olika Covid-19-vaccinens skyddseffekt och biverkningar på kort och lång sikt.

Studien består av fyra delstudier och påbörjades i januari 2021 och beräknas vara färdig i december 2024.

Forskning om regelbunden testning av prostatacancer

Forskningsprojektet har som syfte att studera på vilket sätt organiserad prostatacancertestning påverkar vilka män som tar PSA-prov, vilka för- och nackdelar som uppstår och om det innebär någon skillnad i hur många män som diagnosticeras med prostatacancer, och i vilket stadie av sjukdomsutvecklingen de i så fall upptäcks.

Projektet kommer också att studera hur magnetkamera (MRT) kan användas för att på ett bättre sätt skilja ut de som är friska från de med sjukdom och hur MRT kan användas i diagnostiken av sjukdom.

GÅS - Gott åldrande i Skåne

Gott åldrande i Skåne riktar sig till ett urval av personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad. Syftet är att få ökad kunskap för att bättre förstå vad som påverkar äldres hälsotillstånd och deras vård och omsorg.

En retrospektiv registerstudie över patienter som behandlats för akut njursvikt i samband med intensivvård och patienternas fortsatta behov av dialys och behandlingsmetoder. 

Kliniskt utfall bland dialysbehandlade intensivvårdspatienter med akut njursvikt

Sekventiell induktion för förlossningsutfall

En retrospektiv studie där förlossningsjournaler mellan 20180101 till 20220701 granskas för att kartlägga långdragna induktioner och jämföra de olika använda metoderna för att utröna vilken sekventiell metod som är mest effektiv och säker.

Mer information om sekventiell induktion för förlossningsutfall

Screeningstudien Astr1d

Astr1d är en screeningstudie som omfattar nyfödda i Sverige. Screeningen ska identifiera barn med en ökad risk för autoimmun diabetes (typ 1-diabetes).  Screeningprovet tas på blodet i navelsträngen och är både riskfritt och smärtfritt. Sammanlagt beräknar man i Skåne screena cirka 50 000 barn. Studien leds av Region Skåne i samarbete med Lunds universitet.

Studie av CTG-kurvor för att förbättra fosterövervakning

För att förbättra precisionen av fosterövervakning med CTG (kardiotokografi) under förlossning görs nu en studie där detaljer i CTG-mönster jämförs hos barn som haft lågt respektive normalt pH-värde i navelsträngen vid födelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.