Flygfoto över Malmö sjukhusområde. Ny servicebyggnad i nedre vänster hörn och pågående byggnation av ny vårdbyggnad i mitten av fotot.  Foto: Perry Nordeng.

Sjukhusområdet i Malmö

Genom att modernisera sjukhusområdet i Malmö skapas förutsättningar för trygg vård av hög kvalitet och en bättre arbetsmiljö. Region Skåne bygger en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett nytt bårhus. I byggprojektet ingår också att bygga ut och förbättra kulvertsystemet och den tekniska infrastrukturen.

Sjukhusområdet i Malmö har vuxit fram och utökats successivt sedan många år tillbaka. Eftersom det är svår att få ihop sjukvårdens krav med de lokaler som finns på området idag är det helt nödvändigt att bygga nytt. De nya byggnaderna som byggs blir mer flexibla så att de ska hålla för sjukvårdens förändrade behov långt fram i tiden.

I byggprojektet ingår:

  • ny vårdbyggnad där många olika sjukhusverksamheter kommer att få plats
  • ny servicebyggnad som samlar och effektiviserar all logistik och service på området
  • nytt bårhus som möter framtidens behov
  • kulvertsystemet och den tekniska infrastrukturen byggs ut och förbättras för att effektivisera transport och teknisk försörjning på området.

Helhetsplan för utemiljön

Utvecklingen av sjukhusområdet i Malmö innebär stora förändringar i den fysiska miljön. Arbetet omfattar därför även en plan för utemiljön. Riktlinjer har tagits fram som ska kunna ge vägledning kring hur områdets yttre miljöer ska utvecklas idag, och i framtiden. 

Riktlinjerna hanterar hela sjukhusområdets yttre miljö, till exempel parkmiljöer, trädbestånd, belysning och fördjupade analyser över områden som behöver utvecklas längre fram.

Inventering av trädbestånd

Bevarandet av områdets gröna karaktär är till exempel ett av målen med utvecklingen av sjukhusområdet. För att kunna få en helhetsbild av områdets utemiljö har därför bland annat en omfattande inventering av träden på området gjorts. Samtliga träd har katalogiserats och särskilda skötselråd har tagits fram för varje enskilt träd. På så sätt kan även framtidens patienter, besökare och medarbetare ta del av de gröna och läkande miljöerna.

Konstnärliga gestaltningar

Idag finns fler än tusen olika konstnärliga gestaltningar på sjukhusområdet; målningar, skulpturer och andra verk. Dessa bidrar till en trygg och läkande miljö och till god orienterbarhet på området. I samband med att det byggs nytt kommer flera nya konstverk i och omkring de nya byggnaderna att berika området.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Hållbarhetsaspekten är viktig för projektet och innefattar alltifrån att värna om den biologiska mångfalden till materialval, avfallsmängder och kemikaliehantering under byggproduktionen till de färdiga byggnadernas energiförbrukning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.