Vårdbyggnad för sjukvårdens behov nu och i framtiden

Målet med en ny vårdbyggnad är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Flexibilitet, bra flöden och enkelrum är i fokus.

Standardisering ger flexibilitet

Den nya vårdbyggnaden består av två huskroppar, tio respektive elva våningar höga, som är sammanlänkade med varandra. För att underlätta flödena skapas förbindelselänkar mellan den nya byggnaden och intilliggande fastigheter. Den norra huskroppen planeras vara klar för inflyttning år 2024 och den södra delen år 2025.

Avdelningar och mottagningar i den nya byggnaden byggs så standardiserat som möjligt. Det ger flexibilitet och möjligheter att anpassa lokalerna efterhand om utvecklingen av vården kräver det. Målet är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Både personal och patienter är med redan på ritningsstadiet i projektet.

Effektiva flöden för både patienter och personal

Det ska vara enkelt att hitta och ta sig dit man ska, därför är flödena en viktig del i planeringen av byggnaden. Grundprincipen är snabba och effektiva flöden, som inte korsar varandra. Varuleveranser och avfallshantering sker i separata spår och transporter av patienter korsar inte ytor där besökare finns.

På vårdbyggnadens entréplan och första plan ska mottagningar finnas eftersom de har flest besökare. Här ska det också finnas publika miljöer med till exempel apotek, kiosk och kafé. De övriga våningsplanen ska innehålla:

  • vårdavdelningar med enkelrum
  • operationssalar med uppdukningsrum och postoperativa platser
  • ankomstavdelning för planerade operationer
  • intensivvårdsavdelning
  • centralt placerad sterilteknisk enhet som rengör, desinficerar och steriliserar instrument
  • administrativa lokaler

Under mark finns det två källarplan med bland annat omklädningsrum, cykelgarage och kulvertar för transporter.

Patienten får eget rum

I den nya vårdbyggnaden byggs det bara för enkelrum, vilket bidrar till att undvika smittspridning. Enkelrum gör också att patienter inte störs av varandra och det blir lättare att vara delaktig i sin egen vård när inte andra hör. Dessutom kan närstående komma på besök när de vill och till och med sova över i vårdrummet.

Utvärdering för bästa resultat

För att komma fram till hur byggnaden bäst ska utformas och vilka material som ska användas görs tester av olika slag och i olika skeden. Det gäller allt från hur en operationssal ska utformas för att bäst passa verksamhetens behov, till vilken matta som ska ligga på golvet.

Virituell verklighet är ett hjälpmedel för att visualisera ritningar och på så sätt låta en inflyttande verksamhet testa sina lokaler i ett tidigt skede. Detta underlättar i dialogen mellan arkitekter, byggare och inflyttande verksamhet.

Provrum är ytterligare ett steg mot verklig miljö. Ett antal rum av olika typ (vårdrum, mottagningsrum, operationssal och intensivvård) byggts upp i rätt storlek i en extern lokal, för att kunna testa olika processer och funktioner.

Det sista steget är så kallade mockup-rum som man bygger på plats inne i den nya vårdbyggnaden. Det innebär att man helt färdigställer ett rum och utvärderar det innan man färdigställer fler rum av samma typ. På så vis blir den färdiga mockupen en referens för just den rumstypen.

Läs mer om hur patientsäkerheten är i fokus och verksamheterna involveras när det byggs på sjukhusområdet.

Därför byggs det om och nytt

Förändrar Malmös stadssiluett

Under våren 2021 nådde den norra huskroppen sin fulla höjd på 60 meter och ser utvändigt ut som den ska göra när planeras vara som klar för inflyttning 2024.

Malmös nya stadssiluett

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.