Nya sjukhusområdet i siffror

Projektet Nya sjukhusområdet Malmö omfattar om- och nybyggnation av ersättningslokaler, en vårdbyggnad, en servicebyggnad, ett bårhus samt utbyggnad av kulvertsystem och teknisk infrastruktur.

Ersättningslokaler

För att skapa plats för det nya sjukhuset behövde flera gamla byggnader rivas. För verksamheterna som fanns i dessa byggnader byggdes ersättningslokaler. 

 • 11 byggnader har rivits. Av dessa är 3 modulbyggnader.
 • 18 000 kvadratmeter lokalyta har renoverats.
 • 2 permanenta ersättningsbyggnader och 1 modulbyggnad har byggts, totalt 16 300 kvadratmeter.
 • Cirka 50 enheter flyttade inom området.
 • Inflyttning till ersättningslokalerna skedde åren 2015–2017.

Vårdbyggnaden

Den nya vårdbyggnaden omfattar cirka 108 000 kvadratmeter fördelat på 2 huskroppar som är 10 respektive 11 våningar höga. Funktioner som ska finnas i byggnaden:

 • 10 vårdavdelningar
 • 244 enkelrum för patienter
 • 23 operationssalar
 • mottagningar
 • ankomstavdelning för planerad kirurgi
 • intensivvårdsavdelning med egna platser för barn
 • publika miljöer med kiosk, apotek med mera

Vårdbyggnaden har Skanska som generalentreprenör. Norra delen planeras vara färdigbyggd år 2024 och den södra delen 2025. Därefter påbörjas installation och inflyttning.

Servicebyggnaden

Den nya servicebyggnaden omfattar cirka 27 000 kvadratmeter. Funktioner som ska finnas i byggnaden:

 • kliniskt laboratorium med dygnet runt diagnostik av prover
 • läkemedelsförsörjning
 • sjukhusgemensam teknik
 • varumottagning
 • måltidsleveranser
 • avfallshantering
 • post och paket
 • utbildnings- och administrativa lokaler

Servicebyggnaden har Peab som generalentreprenör och beräknas färdigbyggd 2022. Därefter påbörjas installation och inflyttning.

Bårhuset

Det nya bårhuset byggs ihop med det befintliga kapellet som har ett kulturhistoriskt värde och därför behöver bevaras. Den omfattar totalt 1 590 kvadratmeter, varav 135 kvadratmeter är kapellets yta. 

Bårhuset ingår i generalentreprenaden för servicebyggnaden och beräknas stå klar 2022.

Teknisk infrastruktur

Innefattar bland annat:

 • självkörande truckar (AGV)
 • rörpost
 • kraftsystem
 • tele/IT
 • specialvatten
 • medicinska gaser
 • sprinkler
 • kulvertar

Projektering och byggnation 2015–2019

Ny förbindelse mellan servicebyggnaden och vårdbyggnad för transporter och medier. Cirka 150 meter lång med teknikdel som är 6 meter bred och transportdel som är 5 meter bred.

Totalt 3 nya teknikkulvertar. Två av dem är ungefär 100 meter och en som är cirka 30 meter lång och 5 meter bred. För att bygga nytt har delar av transportkulvert rivits som sedan återskapats.

Politiska beslut för projektet

Regionfullmäktige beslutade 2013 om ombyggnaden av sjukhuset i Malmö och tilldelade sex miljarder kronor med projekttiden 2014–2020.

I takt med projektets framdrift blev det uppenbart att behoven var större än ursprunglig plan. Hösten 2016 fick projektet Nya sjukhusområdet Malmö uppdrag av politiken att genomlysa projektet. Denna genomlysning innebar att den nya vårdbyggnaden ökade i omfattning från cirka 65 000 till drygt 100 000 kvadratmeter och den nya servicebyggnaden ökade från cirka 15 000 till drygt 25 000 kvadratmeter. Vidare framkom ett större investeringsbehov gällande teknisk infrastruktur.

Regionfullmäktige beslutade juni 2017 att tilldela projektet drygt 12 miljarder kronor för byggnadsinvestering utifrån genomlysningen av projektet för att möta fler av verksamheternas lokalbehov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.