• illustration ny vårdbyggnad

  Så här ska den nya vårdbyggnaden se ut. Illustration: White arkitekter

 • illustration servicebyggnad

  Den nya servicebyggnaden. Illustration: Tengbom

 • illustration utemiljö

  Vi förbättrar också sjukhusområdets utemiljöer. Illustration: White arkitekter

Fakta Nya sjukhusområdet Malmö

Projektet omfattar om- och nybyggnation av ersättningslokaler, vårdbyggnad, servicebyggnad, bårhus, utbyggnad av kulvertsystem och teknisk infrastruktur.

Ersättningslokaler

Rivning och renovering av gamla byggnader för att ge plats åt nybyggnation.

 • 11 byggnader varav 3 modulbyggnader har rivits
 • 18 000 kvm lokalyta har renoverats
 • 16 300 kvm har byggts nytt: 2 permanenta ersättningsbyggnader, 1 modulbyggnad
 • Påverkade cirka 50 enheter som flyttade inom området
 • Inflyttning 2015-2017

Vårdbyggnaden

Omfattar cirka 108 000 kvadratmeter.
Funktioner som kommer att finnas i byggnaden:

 • Två huskroppar med tio respektive elva våningar
 • 10 vårdavdelningar
 • 240 enkelrum för patienter
 • 23 operationssalar
 • Mottagningar
 • Ankomstavdelning för planerad kirurgi
 • Intensivvårdsavdelning med egna platser för barn
 • Publika miljöer med kiosk, apotek med mera

Vårdbyggnaden har Skanska som generalentreprenör. Norra delen  planeras färdigbyggd år 2024 och södra delen 2025. Därefter påbörjas installation och inflyttning.

Servicebyggnaden

Omfattar cirka 27 000 kvadratmeter.
Funktioner som kommer att finnas i byggnaden:

 • kliniskt laboratorium med dygnet runt diagnostik av prover
 • läkemedelsförsörjning
 • sjukhusgemensam teknik
 • varumottagning
 • måltidsleveranser
 • avfallshantering
 • post- och paket
 • utbildnings- och administrativa lokaler

Servicebyggnaden har Peab som generalentreprenör och beräknas färdigbyggd 2022. Därefter påbörjas installation och inflyttning.

Bårhuset

Det befintliga kapellet i gult tegel har ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras. Omfattar 1590 kvadratmeter varav befintligt kapell 135 kvadratmeter.

Bårhuset ingår i generalentreprenaden för servicebyggnaden och beräknas stå klar 2022.

Teknisk infrastruktur

Innefattar bland annat:

 • AGV (automatiska truckar)
 • rörpost
 • kraftsystem
 • tele/IT
 • specialvatten
 • medicinska gaser
 • sprinkler

Kulvertar

Projektering och byggnation 2015–2019 för bland annat:

 • Ny förbindelse mellan servicebyggnaden och vårdbyggnad för transporter och medier. Cirka 150 meter lång med teknikdel som är 6 meter bred och transportdel som är 5 meter bred. 
 • Tre nya teknikkulvert. Två kulvert som är ungefär 100 meter och en som är cirka 30 meter lång och 5 meter bred. För att bygga nytt har vi rivit delar av transportkulvert som sedan återskapats.

Politiska beslut

Regionfullmäktige beslutade 2013 om ombyggnaden av sjukhuset i Malmö och tilldelade sex miljarder kronor med projekttiden 2014–2020.

I takt med projektets framdrift blev det uppenbart att behoven var större än ursprunglig plan. Hösten 2016 fick projektet Nya sjukhusområdet Malmö uppdrag av politiken att genomlysa projektet. Denna genomlysning innebar att den nya vårdbyggnaden ökade i omfattning från cirka 65 000 till drygt 100 000 kvadratmeter och den nya servicebyggnaden ökade från cirka 15 000 till drygt 25 000 kvadratmeter. Vidare framkom ett större investeringsbehov gällande teknisk infrastruktur.

Regionfullmäktige beslutade juni 2017 att tilldela projektet drygt 12 miljarder kronor för byggnadsinvestering utifrån genomlysningen av projektet för att möta fler av verksamheternas lokalbehov.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter