Detta bygger vi på Malmö sjukhusområde

Vi bygger en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad, och ett nytt bårhus. Vi bygger också ut och förnyar kulvertsystemet och den tekniska försörjningen. Målet är att skapa bästa möjliga lokaler för framtidens vård.

Flera gamla byggnader behövde rivas för att skapa plats för det nya sjukhuset. Därför fick vi bygga ersättningslokaler för att de verksamheter som fanns i husen som revs ska kunna bedriva vård som vanligt medan den nya vårdbyggnaden och servicebyggnaden byggs. Verksamheterna flyttade in i ersättningslokalerna hösten 2016.

En ny vårdbyggnad

Den nya vårdbyggnaden består av två huskroppar, tio respektive elva våningar höga som är sammanlänkade med varandra. För att underlätta flödena bygger vi också flera förbindelselänkar mellan den nya byggnaden och de intilliggande fastigheterna.

Byggnaden rymmer 10 vårdavdelningar med 240 enkelrum, 23 operationssalar, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi och intensivvårdsavdelning med egna platser för barn. Vi bygger också publika miljöer med apotek, kiosk, kafé med mera. Under mark finns omklädningsrum och cykelgarage och kulvertplanet där transporterna sker.

Ett logistikcenter för hela sjukhusområdet

Vi bygger också en servicebyggnad som samlar och effektiviserar all logistik och service på sjukhusområdet. Hit sker alla leveranser av varor, läkemedel, tvätt, avfall med mera.

Transporterna kommer att minska i gatumiljön, eftersom de till stor del kommer att ske i kulvertarna med hjälp av förarlösa truckar. Detta skapar en mer hållbar logistik och ett mer hållbart sjukhusområde.

I den nya servicebyggnaden bygger vi också ett toppmodernt laboratorium som kommer analysera prover dygnet runt. Laboratoriet är kopplat till sjukvårdens avdelningar och mottagningar med ett modernt rörpostsystem. Nya digitala system gör att beställningar av läkemedel till vårdavdelningen sker automatiskt. Allt för att frigöra tid till vård.

Teknisk infrastruktur byggs ut och moderniseras

Kulvertsystemet är infrastrukturen under mark för transporter och teknik inom sjukhusområdet. Det har gjorts omfattande om- och tillbyggnader av kulvertsystemet för att kunna bygga vård- och servicebyggnaderna. Bland annat har en cirka 150 meter lång och 13 meter bred kulvert för både transporter och teknik byggts som ska sammanlänka de nya byggnaderna. 

Vi kommer använda förarlösa truckar som förser avdelningarna med de flesta fysiska leveranserna. Genom att merparten av alla transporterna kan ske under mark på självgående truckar, kan vi hålla nere transporterna ovan mark till ett minimum. De utgår från servicebyggnaden och kör via kulvertsystemet till byggnaderna. I de nya byggnaderna åker de specialhiss upp till avdelningarna. På avdelningarna tar personal hand om leveransen och ser till att saker hamnar på rätt plats.

Vi bygger ett nytt sjukhusövergripande rörpostsystem som kopplar ihop vårdavdelningar, mottagningar och operationssalar med det nya labbet i servicebyggnaden.

Rörpost används till prover, blodpåsar, läkemedel. Det gör det möjligt att snabbt skicka till exempel vävnadsprover till labbet för analys och svar för vidare beslut kring operationen under tiden som operationen pågår. Genom rörposten sparar man tid och patienterna kan snabbare få rätt behandling.

Konst och gröna utemiljöer

Idag finns mer än 1000 olika konstnärliga gestaltningar på sjukusområdet; målningar, skulpturer och andra verk. Dessa bidrar till en trygg och läkande miljö och till god orienterbarhet på området. Flera nya konstverk, i och omkring de nya byggnaderna, kommer att berika området i framtiden.

Vi förbättrar också sjukhusområdets utemiljö. Vi bygger nya cykelhus och värnar om den biologiska mångfalden genom att bland annat etablera nya grönområden och utveckla de befintliga.

Miljö och hållbarhetsarbete

Region Skåne har miljöcertifieringen ISO 14001. I projektet på sjukhusområdet arbetar vi med miljöfrågorna i allt från materialval, avfallsmängder och kemikaliehantering under byggproduktionen till de färdiga byggnadernas energiförbrukning.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter