Malmö sjukhusområde

Genom att modernisera sjukhusområdet i Malmö skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ, trygg vård och en bättre arbetsmiljö. Vi bygger en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett nytt bårhus. Vi bygger också ut och förnyar kulvertsystemet och den tekniska försörjningen.

Den nya vårdbyggnaden är central och tillsammans med den nya servicebyggnaden och ett utvecklat kulvertsystem bidrar den till en hälsofrämjande sjukvård. 

Flera gamla byggnader har behövts rivas för att skapa plats för det nya sjukhuset. Vi har byggt ersättningslokaler för att de verksamheter som fanns i husen som revs ska kunna bedriva vård som vanligt medan den nya vårdbyggnaden och servicebyggnaden byggs. Verksamheterna flyttade in i ersättningslokalerna hösten 2016.

En ny vårdbyggnad

Den nya vårdbyggnaden består av två huskroppar, tio respektive elva våningar höga som är sammanlänkade med varandra. För att underlätta flödena bygger vi också flera förbindelselänkar mellan den nya byggnaden och de intilliggande fastigheterna.

Byggnaden rymmer tio vårdavdelningar med 244 enkelrum, 23 operationssalar, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi och intensivvårdsavdelning med egna platser för barn. Vi bygger också publika miljöer med till exempel apotek, kiosk, kafé med mera. Under mark finns omklädningsrum och cykelgarage och kulvertplanet där transporterna sker.

Ett logistikcenter för hela sjukhusområdet

Vi bygger också en servicebyggnad som samlar och effektiviserar all logistik och service på sjukhusområdet. Hit sker alla leveranser av varor, läkemedel, tvätt, avfall med mera.

Transporterna kommer att minska i gatumiljön, eftersom de till stor del kommer att ske i kulvertarna med hjälp av förarlösa truckar. Detta skapar en mer hållbar logistik och ett mer hållbart sjukhusområde.

I den nya servicebyggnaden bygger vi också ett toppmodernt laboratorium som kommer analysera prover dygnet runt. Laboratoriet är kopplat till sjukvårdens avdelningar och mottagningar med ett modernt rörpostsystem. Nya digitala system gör att beställningar av läkemedel till vårdavdelningen sker automatiskt. Allt för att frigöra tid till vård.

Teknisk infrastruktur byggs ut och moderniseras

Kulvertsystemet är infrastrukturen under mark för transporter och teknik inom sjukhusområdet. Det har gjorts omfattande om- och tillbyggnader av kulvertsystemet för att kunna bygga vård- och servicebyggnaderna. Bland annat har en cirka 150 meter lång och elva meter bred kulvert för både transporter och teknik byggts som ska sammanlänka de nya byggnaderna. 

Vi kommer använda förarlösa truckar som förser avdelningarna med de flesta fysiska leveranserna. Genom att merparten av alla transporterna kan ske under mark på självgående truckar, kan vi hålla nere transporterna ovan mark till ett minimum. De utgår från servicebyggnaden och kör via kulvertsystemet till byggnaderna. I de nya byggnaderna åker de specialhiss upp till avdelningarna. På avdelningarna tar personal hand om leveransen och ser till att saker hamnar på rätt plats.

Nytt rörpostsystem sparar tid

Vi bygger ett nytt sjukhusövergripande rörpostsystem som kopplar ihop vårdavdelningar, mottagningar och operationssalar med det nya labbet i servicebyggnaden.

Rörpost används till prover, blodpåsar, läkemedel. Det gör det möjligt att snabbt skicka till exempel vävnadsprover till labbet för analys och svar för vidare beslut kring operationen under tiden som operationen pågår. Genom rörposten sparar man tid och patienterna kan snabbare få rätt behandling.

Konst och gröna utemiljöer

Idag finns mer än 1000 olika konstnärliga gestaltningar på sjukhusområdet; målningar, skulpturer och andra verk. Dessa bidrar till en trygg och läkande miljö och till god orienterbarhet på området. Flera nya konstverk, i och omkring de nya byggnaderna, kommer att berika området i framtiden.

Vi förbättrar också sjukhusområdets utemiljö. Vi bygger nya cykelhus och värnar om den biologiska mångfalden genom att bland annat etablera nya grönområden och utveckla de befintliga.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Region Skåne har miljöcertifieringen ISO 14001. I projektet på sjukhusområdet arbetar vi med miljöfrågorna i allt från materialval, avfallsmängder och kemikaliehantering under byggproduktionen till de färdiga byggnadernas energiförbrukning. Till exempel:

  • Alla materialval matas in i en databas för att säkerställa att projektet inte bygger in material som har en oacceptabel påverkan på miljö och hälsa.
  • Rivningsmaterial ska i möjligaste mån återvinnas. År 2020 återvanns 760 ton material, vilket motsvarade 61 procent av det totala byggavfallet.
  • Sedan tidigare förorenat vatten, som nu pumpas upp från schaktgropar i och med bygget, renas innan det släpps till Malmö kanal. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.