Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Malmö. (Filmen saknar ljud.)

Malmö sjukhusområde

Även sjukhus behöver tas om hand ibland. Genom att modernisera sjukhusområdet i Malmö skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ, trygg vård och en bättre arbetsmiljö.

Den nya vårdbyggnaden är central och tillsammans med den nya servicebyggnaden och ett utvecklat kulvertsystem bidrar den till en hälsofrämjande sjukvård. Vi effektiviserar också logistiken och inför bland annat självkörande truckar och bygger ut rörpostsystemet.

Därför bygger vi nytt

Sjukvården expanderade kraftigt på sextio- och sjuttiotalet. Det ledde till att nya byggnader av blandad karaktär vuxit fram successivt och att det ibland är stora fysiska avstånd mellan verksamheterna på sjukhusområdet i Malmö.

Nu börjar byggnader bli gamla och svåra att underhålla och går inte att anpassa för dagens behov. Därför måste vi förnya sjukhusområdet. För att vården ska få bästa möjliga förutsättningar är det viktigt med funktionella lokaler och fungerande arbetsflöden, där verksamheter som har ett samband också ligger nära varandra.

Även infrastrukturen kring logistik, energiförsörjning, sophantering med mera behöver ses över.

Vi skapar nya förutsättningar

Lokalerna ska kunna förändras över tid och anpassas utifrån framtidens vårdbehov och arbetssätt. Patienten är i fokus och patientsäkerheten vår viktigaste planeringsprincip. För att minska smittspridning bygger vi bara enkelrum på de nya avdelningarna.

Verksamheter med extra höga hygienkrav såsom operationsavdelningarna och steriltekniska enheten har sina omklädningsrum i en avgränsad zon i källaren med separata hissar till våningsplanen vilket bidrar till hög patientsäkerhet.

Vi förbereder möjlighet för träningsrum och rum för avkoppling och stillhet för patienter, eftersom vi vet att det bidrar till patienternas läkande. Vi utvecklar också läkande gröna miljöer både ute och inne och ser till att forskning, vård och utbildning kan arbeta nära varandra. 

Vi bygger tillsammans

Det är viktigt att de som ska arbeta i lokalerna får vara med i planeringen av sin nya arbetsplats, så att det som byggs är det som vården behöver. Representanter ifrån verksamheterna som ska flytta in för fram sina krav och önskemål i verksamhetsprocessen. Denna process löper parallellt med byggprocessen och utbytet däremellan är stort.

Lokalplanerare och verksamhetsledare driver verksamhetsprocessen och har till sin hjälp, utöver representanter ifrån verksamheterna, också patientrepresentanter som bidrar med patienternas perspektiv. De gör också studiebesök, har erfarenhetsutbyte med andra sjukhus och tar del av forskning. Målet är att skapa bästa möjliga vårdmiljö.

Allt ska fungera som vanligt

Att bygga mitt inne på sjukhusområdet är speciellt och kräver stor hänsyn och förståelse för verksamheterna som finns i kringliggande byggnader. Bygget ska störa så lite som möjligt och driftsäkerheten för verksamheterna på området är prioriterad för att inte påverka pågående vård.

Gatumiljön i och kring sjukhusområdet måste också vara säker. Här ska patienter, personal och transporter till byggena samsas under många år. Därför är logistikplanering en stor och viktig del av uppdraget.

För att underlätta för besökare finns områdesvärdar att fråga och sjukhusbussen kör runt sjukhusområdet var tionde minut dagtid måndag till fredag. Det kostar inget att åka med den.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter