Helsingborgs sjukhusområde

De senaste åren har Region Skåne utfört en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs befintliga sjukhusområde. Förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav har varit övergripande mål.

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen om att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Tilltänkt plats är Östra Ramlösa där kommunen som äger marken planerar en ny stadsdel. Det nuvarande lasarettets funktion ska säkerställas fram till inflyttning i nybyggt sjukhus.

Genomförda ny- och ombyggnationer på befintligt sjukhusområde

Renoveringar i huvudbyggnaden

Två flyglar i huvudbyggnaden är totalrenoverade. Renoveringarna har bland annat inneburit mer ljusinsläpp på varje våningsplan, lägre energianvändning och fokus på att bygga generella vårdavdelningar med enkelrum så långt som möjligt för flexibilitet. Inflyttning av verksamheter i norra flygeln påbörjades hösten 2021.

Även flera andra lokaler och områden i den befintliga huvudbyggnaden har renoverats för förbättrad arbetsmiljö och effektivare användning.

Två nya teknikbyggnader

Två helt nya högteknologiska teknikbyggnader har byggts på sjukhusområdet. Det innebär säkerställd ökad driftsäkerhet av livsnödvändiga försörjningssystem.

Grund till ny vårdbyggnad slutförd

Grunden till en ny vårdbyggnad på området är genomförd men byggnaden kommer inte att färdigställas av Region Skåne. Efter det nya inriktningsbeslutet erbjuds istället denna mark för försäljning till annan exploatör. 

Förbättrade huvudstråk och grönområden

Ombyggnationen har haft som mål att innefatta ett tydligare huvudstråk på området. Ytor för rekreation och avkoppling har skapats, så som parkområdet med solcellskonstverket Solvingar. Även förutsättningar för allmänna kommunikationsmedel, gång och cykel blir tydligare och bättras på befintligt sjukhusområde.

Inriktningsbeslut om nytt sjukhus i Östra Ramslösa

I april 2021 beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att föreslå regionstyrelsen att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Ny placering för sjukhuset är Östra Ramlösa där kommunen planerar en ny stadsdel.

  • Byggtid för nytt sjukhus i Östra Ramlösa beräknas till 11-13 år,  byggtid för färdigställande på befintligt sjukhusområde beräknas till 12-15 år.
  • Kostnadskalkylen är 13 350 miljoner kronor jämfört med 15 900 miljoner kronor för färdigställande på befintligt sjukhusområde. 
  • Det befintliga sjukhusområdet kommer att utvecklas i samarbete med Helsingborgs stad för annan verksamhet. Det innebär utveckling och planering av ny detaljplan för området för etappvis avyttring.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.