Hållbart miljöarbete på byggområdet

Region Skånes byggprojekt har flera miljöambitioner inom bland annat byggmaterial, energianvändning, transporter och kemikalier.

Region Skåne är certifierat med miljöcertifieringen ISO 14001 och våra byggprojekt innefattas av certifieringen. Vi har flertalet miljöambitioner inom allt från avfallsmängder och kemikaliehantering under produktionen till den färdiga byggnadens energianvändning. Vi följer upp vårt interna miljö- och hållbarhetsarbete men även våra entreprenörers och leverantörers.

Mål om minskad energianvändning

Det övergripande målet är att nya byggnader ska som minst kunna certifieras enligt Miljöbyggnad 2.2 med betyg silver. Byggnaders energianvändning innebär en betydande miljöpåverkan och därför finns mål om en låg årlig energianvändning. Det betyder i sin tur låg solvärmebelastning för att minska kylbehoven, låga värmeeffektbehov under vinterns kallaste dagar och användning av förnybara energikällor.

För att minska energianvändningen under byggskedet ställer vi krav på energieffektiva byggbodar. Byggnaderna som omfattas av projektet förses med mätutrustning för el, värme, kyla, vatten och inneklimat som möjliggör kontinuerlig uppföljning och driftoptimering. Vi strävar efter att livscykelekonomi ska tillämpas för inköp av bland annat energipåverkande lösningar och produkter.

Återvinning och val av byggmaterial

Byggnation av ett nytt sjukhusområde innebär mycket avfall. En ambition för projekten är att rivningsmaterial i möjligaste mån ska återvinnas.

För byggprojektet på sjukhusområdet i Malmö används databasen Byggvarubedömningen som loggbok för miljöbedömning av byggvaror som kommer att byggas in. Syftet är att säkerställa att projektet når sina miljömål och att det inte byggs in material som har en oacceptabel påverkan på hälsa och miljö.

Miljöåtgärder för transporter

Byggproduktion genererar många transporter både på området såväl som i och runt städerna. Flera konstruktionsdelar tillverkas i andra länder och transporteras därefter till byggområdet. Det finns krav för vilken miljöklassning som transportfordon ska uppfylla. 

För att minska buller och spara avlastningsyta på våra byggarbetsplatser används så kallade checkpoints. Dit dirigeras den tunga trafik som ska in till byggområdet och får invänta avlämningsbesked. Detta gör även att tomgångskörning kan minskas på sjukhusområdet.

Fokus på att minska kemikalier

Kemiska produkter behövs både för att kunna bygga med moderna byggmetoder så väl som för att bedriva modern sjukvård. Ett fokus för byggprojektet i Malmö är att följa Region Skånes riktlinjer för ersättning av produkter som anses särskilt farliga för miljö och hälsa. En kontinuerlig dialog förs med entreprenörer för att följa upp de produkter som används i byggskedet.

Projektet har också sett över hur det går att minska risken för att kemiska produkter kommer ut i spillvattenledningarna när sjukhuset står färdigt. I en av de nya byggnaderna ska laboratoriemedicinsk verksamhet samlokaliseras vilket underlättar uppsamlandet av kemikalierester. Genom att samla upp kemikalierester påverkar sjukhuset inte heller de viktiga nedbrytningsprocesserna i det lokala reningsverket.

Prover på vatten och mark

Schaktvatten hanteras och prover tas kontinuerligt. I Malmö renas det vatten som pumpas upp från schaktgroparna innan det släpps till Malmö kanal. Föroreningarna kommer från kemtvättar i staden som är nedlagda sedan länge. Miljösynderna finns tyvärr kvar och priset betalas idag, dock bidrar den fortlöpande reningen till förbättrad vattenkvalitet.

Det tas prover på mark som schaktas bort från platserna där de nya byggnaderna ska ligga för att veta om de innehåller föroreningar. Om massorna är förorenade transporteras de bort från området och omhändertas på rätt sätt. I möjligaste mån återfyller vi med schaktmassor från området.

Grönytor positivt på flera sätt

Delar av sjukhusområdena ligger utsatt om det skulle uppstå kraftiga skyfall och detta tas det hänsyn till vid anläggandet av mark- och landskapsområden. Genom att anlägga grönytor kan vi bidra till att minimera översvämningsrisker på området och samtidigt samspela med den övergripande stadsplaneringen.

Sjukhusområdena har ofta flera olika grönytor och en stor variation av träd. Människan, biologisk mångfald och naturen är viktiga faktorer när vi bygger om och bygger nytt. Studier visar att naturelement som träd, blommor och vatten förbättrar välmående, minskar stress och verkar smärtlindrande. Att ha närhet till naturen kan också påskynda tillfrisknandet och förbättra upplevelsen av sjukhusvistelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.