Ett barn hjular på gräsmatta, Turning Torso i bakgrunden.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Utvecklingsstrategin är en gemensam målbild för alla som jobbar med utvecklingsfrågor i någon form: för de skånska kommunerna, näringslivet, invånarna, myndigheterna, högskolorna, organisationerna med flera.

Region Skåne ansvarar för att leda arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Inom detta ansvar ingår det också att se till att strategin är aktuell. Därför ska Skånes regionala utvecklingsstrategi uppdateras.

Remissperiod avslutad den 15 februari 2020

Mellan den 15 oktober 2019 och 15 februari 2020 har det funnits möjlighet för alla att lämna synpunkter på den uppdaterade utvecklingsstrategin. Remissperioden är nu avslutad. 

Remissversion

Vad är nytt i den regionala utvecklingsstrategin?

I uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin ligger fokus på Skånes behov och ambitionen är att skapa engagemang och förmåga att ta ansvar. De huvudsakliga justeringarna är:

  • Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har tydliggjorts och en ny struktur har arbetats fram. Den regionala utvecklingsstrategin struktureras i tre nivåer; Vision och målsättningar, områdesstrategier på regional nivå och handlingsplaner och program på regional nivå.
  • Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet av strategin.
  • Ett nytt uppföljningssystem har utarbetats som innebär att uppföljningen kommer att ske på tre nivåer.

Det öppna Skåne 2030

Sommaren 2014 antog regionfullmäktige Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi. Region Skåne hade under 2012- 2014 haft en omfattande dialog med de skånska kommunerna, myndigheter, universitet och högskolor samt representanter från den idéburna sektorn och näringslivet om hur vi tillsammans skulle se på Skånes framtid. Resultatet blev målbilden om Det öppna Skåne 2030.

Se hela utvecklingsstrategin antagen 2014

På fyra år händer mycket i samhället. Att utveckla en region är en ständigt pågående process som sker i samspel mellan många aktörer. Därför beslutade regionstyrelsen den 21 mars 2019, att den regionala utvecklingsstrategin är i behov av uppdatering.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter