Ett barn hjular på gräsmatta, Turning Torso i bakgrunden.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Utvecklingsstrategin är en gemensam målbild för alla som jobbar med utvecklingsfrågor i någon form: för de skånska kommunerna, näringslivet, invånarna, myndigheterna, högskolorna, organisationerna med flera.

I det regionala utvecklingsansvaret som Region Skåne har ingår att leda arbetet för den regionala utvecklingsstrategin för Skåne län. De beslut som fattas i dag formar framtidens Skåne.  

Alla måste bidra

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Det är målbilden för Skåne i den regionala utvecklingsstrategin.

Alla aktörer i Skåne som arbetar med den regional utvecklingen har olika budgetar, verksamhetsplaner, projekt, investeringar och översiktsplaner. 

Målbilden visar inte hur dessa ska utformas, målbilden visar vart vi tillsammans ska, vad som behöver göras. Det är sedan upp till varje utvecklingsaktör att själv bestämma hur.

En gemensam riktning

Den gemensamma målbilden har arbetats fram genom möten, analyser, och samtal med kommuner, näringsliv, invånare, organisationer med flera under ett par års tid före beslutet om strategin i juni 2014.

Genom att ta ställning till vart Skåne ska befinna sig i framtiden är det lättare att fatta rätt beslut och att hitta rätt samarbetsformer. 

Fem prioriterade ställningstaganden

I målbilden finns fem prioriterade ställningstaganden. För varje ställningstagande finns också ett antal delstrategier och mål.

  • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • Skåne ska bli en stark, hållbar tillväxtmotor
  • Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur
  • Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
  • Skåne ska vara globalt attraktivt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter