Tjej står lutad mot en färgglad vägg.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Region Skåne samordnar utvecklingsfrågorna i Skåne och leder arbetet med att regelbundet Se över den regionala utvecklingsstrategin. Utvecklingsarbetet utförs i vardagen av de skånska utvecklingsaktörerna.

Med de skånska utvecklingsaktörerna avses regionen, kommunerna, skånska lärosäten, statliga myndigheter, idéburen sektor, näringsliv, arbetsmarknadens parter och invånare. Flera av dessa aktörer äger eller finansierar i sin tur funktioner med utveckling och Innovationsuppdrag som också spelar en väldigt viktig roll i arbetet.

Syftet med utvecklingsstrategin är att beskriva en gemensam vision om hur Skåne ska utvecklas. Utvecklingsstrategin innefattar en vision och sex visionsmål. Utifrån visionsmålen enas utvecklingsaktörerna om områdesstrategier, handlingsplaner, program och insatser.

Det öppna Skåne 2030 är den gemensamma övergripande visionen.

De sex visionsmålen är:

  • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
  • Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
  • Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
  • Skåne ska utveckla framtidens välfärd
  • Skåne vara globalt attraktivt

Se hela den senaste versionen av strategin ”Det Öppna Skåne 2030”, som beslutades av regionfullmäktige den 16 juni 2020. 

Bakgrund till revideringen av utvecklingsstrategin

2017 kom en ny förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), enligt vilken den regionala utvecklingsstrategin ska ses över mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Under 2018 genomförde därför Region Skåne en översyn av strategin. Översynen innefattade utvärdering, uppföljningar, analyser samt en uppdaterad nulägesbild för Skåne. Region Skåne träffade övriga utvecklingsaktörer för att diskutera resultatet, integrera deras perspektiv och samtala om behovet av en revidering. 2019 genomfördes revideringen och en remissversion skickades ut mellan oktober 2019 och februari 2020. Ett 90-tal aktörer svarade på remissen och dessa svar har tagits i beaktande i den slutgiltiga versionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.