Verksamhetsbidrag till kulturverksamhet

Region Skåne ger årligen cirka 360 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till institutioner och andra aktörer i Skåne, för att långsiktigt säkra verksamheten för mottagarna.

Kulturnämndens budget 2017 omsluter cirka 497 miljoner och huvuddelen, cirka 360 miljoner, satsas i form av verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra aktörer och organisationer.

Utgångspunkten för verksamhetsbidragen och bidragsvillkoren är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Prioriterade utvecklingsområden

Barn och unga, etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är prioriterade utvecklingsområden för mottagarna av verksamhetsbidrag.

Fördelade bidrag 2017

Under 2017 får följande verksamhetsbidrag från Region Skåne:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter