Två flickor med 3D-glasögon äter popcorn i biosalong. Foto: Colourbox.com

Kultur för barn och unga

I Skåne är cirka en tredjedel av befolkningen under 25 år. Region Skåne har flera satsningar som prioriterar deras kulturella behov och rättigheter.

Kultur för, med och av barn och unga är viktiga byggstenar för att långsiktigt stärka social hållbarhet och ökad delaktighet i Skåne.

Det är främst via olika kommunala verksamheter som barn och unga möter den organiserade kulturen. Utöver skolan är kulturskola, bibliotek och folkbildning viktiga plattformar för barns och ungas möte med kultur. Därför arbetar Region Skåne både med Skånes kommuner och det professionella kulturlivet för att utveckla kulturen för barn och unga. 

Satsningar 2017

Under 2017 arbetar Region Skåne för att barn och unga i Skåne ska få en ökad tillgång till kultur genom följande prioriteringar.

Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en konstfestival för barn, unga och andra nyfikna som arrangeras vartannat år. Hösten 2017 är det dags för tredje festivalen; från den 21 oktober till den 5 november. Konstinstitutioner, kommuner och fria aktörer inom konst från hela Skåne deltar i festivalen. Ystad konstmuseum är huvudman och projektägare för biennalen och får verksamhetsbidrag från Region Skåne. I Bästa biennalen ingår också en årlig konstpedagogisk konferens.

Bidraget Ung kraft och forskning

Under 2016 har fem kulturinstitutioner i Skåne haft unga vuxna projektanställda för att utveckla verksamheten och för att nätverka med unga inom folkbildning, bibliotek, teater, dans och musik/allmän kultur. Under 2017 ska dessa verksamheter och en forskare från Lunds universitet som följt projekten berätta om vad de gjort och hur det har gått.

Ny regional resurs för designpedagogik

Form/Design Center ska under 2017 utveckla den pedagogiska verksamheten och samarbetet som inletts med kommunerna Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Institutionen får mer pengar i verksamhetsbidrag för att vara ett regionalt resurscentrum för fältet form, design och arkitektur.

Barns och ungas fritidsvanor

Under 2017 genomför Region Skåne en kulturvaneundersökning med fokus på fritid bland barn och unga i årskurs 5 och 8 samt år 2 i gymnasiet. Undersökningen genomförs tillsammans med Myndigheten för kulturanalys samt 5 andra regioner och beräknas vara klar under hösten 2017.

BUFF på sjukhus

BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år i Malmö och som verkar under hela året för att främja film för barn och unga. I samverkan med barnsjukvården och sjukhusskolorna i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad ska projektet ta fram ett koncept för att göra BUFFs filmutbud och kringaktiviteter tillgängliga för barn och unga som på grund av sin hälsa inte kan komma till festivalen. 

Projekt pågår!

Under 2016 beviljades en rad olika projekt som kommer att genomföras under 2017 runt om i Skåne. Här finns några exempel.

Nycirkus som verktyg för integration

Kulturskolan i Skurup fick bidrag för ett samarbetsprojekt med kulturskolorna i Eslöv och Simrishamn. Nycirkuspedagoger och ledning i de tre kulturskolorna ska lära av varandra och hitta effektiva sätt att använda nycirkus för att integrera unga nyanlända.

WK3 – Wanås konstklubb och kollo

Stiftelsen Wanås Utställningar fick bidrag för ett projekt i samverkan med Broby bibliotek och Sibbhults scoutkår. De ska genom projektet utveckla en fritidsverksamhet som utgår från möten med konst, kultur och natur och vänder sig till barn och unga i 7-18 års ålder. Till konst- och naturklubbverksamheten rekryteras deltagare som är asylsökande, nyanlända men den är också öppen för alla barn och unga i kommunen.

Kulturcrew

Kulturcrew Skåne sydväst fick bidrag för att lära unga om arrangörskap inom kulturområdet. Följande kommuner deltar i samarbete med UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne: Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg.

Konstfestivaler för barn och unga i Skåne 

  • BUFF (film)
  • I seriernas värld (serier)
  • Salto! (dans)
  • LitteraLund (litteratur)
  • Bästa Biennalen (bild och form)

Festivalerna är också betydelsefulla mötesplatser för professionella kulturskapare regionalt, nationellt och internationellt.

Kulturpriser med fokus på barn och unga

Två priser delas årligen ut för att uppmärksamma kultur för, med och av barn och unga: Region Skånes kortfilmspris och Kulturpaletten.

Utgår från FN:s barnkonvention

Kulturnämndens satsningar på kultur för, med och av barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella målen om barn och ungas rätt till kultur samt regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter