Miljöbild tagen på Malmö stadsbibliotek på bottenplan.

Bibliotek i Skåne

Skåne har ett vitt förgrenat nätverk av olika bibliotek.

Universitetsbibliotek, folkbibliotek med filialer och bokbussar, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, liksom specialbibliotek vid museer och arkiv skapar tillsammans ett brett och rikt biblioteksutbud.

Kultur, utbildning och forskning

Universitets- och högskolebiblioteken har som sin huvudsakliga uppgift att bistå forskning och utbildning, och är tillgängliga för allmänheten.

Folkbiblioteken är en för alla tillgänglig resurs för kultur, utbildning och information. Folkbiblioteken är samhällets mest besökta offentliga institutioner och ska enligt Bibliotekslagen finnas i varje kommun. 

Skolbiblioteken utgörs av grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek. De har en viktig roll som resurs i barns och ungas lärande.

Sjukhusbiblioteken är främst en informationsresurs för sjukhusens personal och patienter.

Regional biblioteksverksamhet i Skåne

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet. Uppdraget styrs av Bibliotekslagen och Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter