Resultat från webbenkät om nytt linjenät

Webbenkäten genomfördes för att fånga upp attityder och känslor som påverkar lundabornas resvanor. Både de som idag reser med stadsbussarna i Lund och de som sällan eller aldrig gör det ingår i analysen. Resultatet ska komplettera övrigt underlag.

Två olika linjer framträder i resultatet. På en öppen fråga kring vad som är attraktiv kollektivtrafik svarar flest ”enkel, bekväm och snabb”. Å andra sidan prioriterar fler nära till hållplatsen framför kortare restid när man i en annan fråga uppmanas att välja vad man föredrar.

Några framträdande resultat:

  • Lundaborna tar sig oftast till jobb, studier och fritidsaktiviteter genom att cykla (48 procent), promenera (43 procent) eller åka bil (34 procent). Drygt en av tio (11 procent) åker stadsbuss till och från jobb, studier eller annan regelbunden aktivitet.
  • De som väljer stadsbussen gör det för att det är bekvämt, enkelt, bussarna går ofta och på grund av vädret. Bland de som brukar åka stadbuss är sex av tio ganska eller mycket nöjda med stadsbusstrafiken i sin helhet. Endast fem procent är missnöjda.
  • Stadsbussresenärerna är mest nöjda med hur enkelt det är att planera sin resa, avståndet mellan hållplatserna, turtätheten på vardagar samt bussarnas skick. De är minst nöjda med priset, turtätheten kvällar och helger och hur enkelt det är att köpa biljett.
  • På frågan varför man inte reser med stadsbuss/inte reser oftare är de vanligaste svaren; att det är enklare/snabbare/bekvämare med bil/cykel/promenad, att bussresan tar för lång tid och att man vill ha motion/sträckan är för kort.
  • När respondenterna fritt får svara vad de skulle vilja ändra på för att kollektivtrafiken skulle bli mer attraktiv, är några av de vanligaste svaren; ”lägre pris”, ”tätare turer” och ”snabbare resa”.
  • För fyra av tio respondenter är Lund C den viktigaste knutpunkten för deras resor med stadsbusstrafiken. Både Lund C och Botulfsplatsen är viktigast för tre av tio svarande.

Fakta webbenkät

Enkäten skickades till 2093 personer, personer som valt att vara med i SIFOs webbpanel för olika undersökningar. Mottagarna är folkbokförda i Lunds kommun och består av en blandning av personer vad gäller ålder, bostadsområde och kollektivtrafikvana. 626 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 36 procent.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter