Trafikutredning Lund

Snart är trafikutredningen i Lund klar. Målet med utredningen har varit att ta reda på hur Lunds kollektivtrafik kan bli mer attraktiv, hur linjenätet kan bli optimalt och hur vi kan öka det kollektiva resandet i Lund. Nu läggs sista handen på ett förslag till ett linjenät som kommer att införas fram till 2023.

Det är Region Skåne via Skånetrafiken, Lunds kommun och Nettbuss Stadsbussarna som tillsammans genomfört utredningen. Målet har varit att utveckla stadens kollektivtrafik på kort och lång sikt och få fler att aktivt välja den framför bilen.

Se och tyck till om förslaget

Vi presenterar utredningen och förslaget till linjenätet  på en utställning på Kristallen, kommunhuset i Lund, mellan den 4 och 27 april. Utställningen är öppen måndag–torsdag, klockan 08–17, och fredag, klockan 08–16.

Den 4 och 17 april är det öppet hus klockan 17-19 med möjligheten att ställa frågor till Skånetrafiken, Lunds kommun och Netbuss.

Du kan sedan tycka till om förslaget, via pappersenkät eller här på sidan via en digital enkät: 

Målet är att få fler att resa kollektivt

Under hösten 2018 ska ett förslag på nytt linjenät presenteras. Det nya linjenätet tar sikte på ett längre tidsperspektiv till 2023, men förändringarna kommer att ske etappvis.

Ett nytt linjenät ska präglas av snabba resor, korta restider. Just tiden är en avgörande faktor när många står i valet av färdsätt.  Samtidigt ska det vara lätt och enkelt att hitta närmaste hållplats och avståndet till denna ska vara rimligt.

Utredningen är en del av ”Vision Lund”, som har ett mål om fördubbling av resandet i kollektivtrafiken, från 2006 till 2020.  

Brett underlag

Underlag till utredningen har samlats in från flera håll för att få en stabil och bra grund att ta beslut utifrån; hållplatsstatistik, regionala resvaneundersökningar, framkomlighets- och flödesberäkningar, demografisk data och stadsutvecklingsplaner för att nämna en del. 

Redan 2015 frågade vi dessutom lundaborna om deras åsikter som ett bidrag till utredningen, både via en digital enkät och fokusgruppsintervjuer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter