Trafikutredning Lund

Nu är trafikutredningen i Lund avslutad. Målet med utredningen har varit att ta reda på hur Lunds kollektivtrafik kan bli mer attraktiv, hur linjenätet kan bli optimalt och hur vi kan öka det kollektiva resandet i Lund.

Det är Region Skåne via Skånetrafiken, Lunds kommun och Nettbuss Stadsbussarna som tillsammans genomfört utredningen. Målet har varit att utveckla stadens kollektivtrafik på kort och lång sikt och få fler att aktivt välja den framför bilen.

Under hösten har utredningen avslutats och det har beslutats att genomföra stora delar av de framtagna förslagen. Det nya linjenätet tar sikte på ett längre tidsperspektiv till 2023, men förändringarna kommer att ske etappvis.

Målet är att få fler att resa kollektivt

En anledning till att stadsbusstrafiken har setts över är att Lund växer kontinuerligt, och att kollektivtrafiken måste utformas så att den kan attrahera nya boende, sysselsatta och besökare. Den nya spårvägen och hur den kommer att påverka resandet har också varit en anledning.

Det framtida navet för stadsbusstrafiken i Lund kommer att koncentreras kring Lund C. En följd av detta är bland annat att Botulfsplatsen avlastas genom att färre busslinjer stannar här. Inför slutligt beslut avseende trafikering i centrum kommer ytterligare utredningar att genomföras.

Ett nytt linjenät ska präglas av snabba resor, korta restider. Just tiden är en avgörande faktor när många står i valet av färdsätt. Samtidigt ska det vara lätt och enkelt att hitta närmaste hållplats och avståndet till denna ska vara rimligt.

Utredningen har varit en del av "Vision Lund", som har ett mål om fördubbling av resandet i kollektivtrafiken, från 2006 till 2020.

Brett underlag

Underlag till utredningen har samlats in från flera håll för att få en stabil och bra grund att ta beslut utifrån; hållplatsstatistik, regionala resvaneundersökningar, framkomlighets- och flödesberäkningar, demografisk data och stadsutvecklingsplaner för att nämna en del.

Under april och maj 2018 fanns möjlighet att ha synpunkter på förslaget till linjenät, både via en utställning och en webbenkät.

Redan 2015 frågades lundaborna om deras åsikter som ett bidrag till utredningen, via en webbenkät och fokusgruppsintervjuer.

I rapporten som kan laddas ned här på sidan finns utöver de ändringar som ska införas också mer information om de synpunkter som kommit in både via remissinstanser, enkäter och intervjuer.

Den som är intresserad av att även ta del av underlagsbilagor till rapporten kan kontakta Skånetrafiken, Contact, eller Lunds kommun för att få materialet via mejl.

Dokument i trafikutredningen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter