Trafikutredning Lund

Hur blir kollektivtrafiken i Lund mer attraktiv? Hur ser ett optimalt linjenät ut i Lund - en stad där bussar ska samverka med cyklar, gående och spårvagnar? Det är frågor som ska besvaras i en pågående utredning av kollektivtrafiken i Lund. 

Det är Region Skåne via Skånetrafiken, Lunds kommun och Nettbuss Stadsbussarna som tillsammans genomför utredningen. Målet är att utveckla stadens kollektivtrafik på kort och lång sikt och få fler att aktivt välja den framför bilen.

Utredningen påbörjades 2014 och under hösten 2017 ska ett förslag på nytt linjenät presenteras. Det nya linjenätet tar sikte på ett längre tidsperspektiv till 2023, men förändringarna kommer att ske etappvis, med start i december 2017.

Målet är att få fler att resa kollektivt

Utredningen är en del av ”Vision Lund”, som har ett mål om fördubbling av resandet i kollektivtrafiken, från 2006 till 2020.

Utredningen ska mynna ut i konkreta förslag om hur linjenätet kan förändras för att fler ska vilja resa kollektivt. Kommande förändringar ska också gå hand i hand med Lunds hållbara utveckling.

Ett ”nytt” linjenät ska präglas av snabba resor, korta restider. Just tiden är en avgörande faktor när många står i valet av färdsätt.  Samtidigt ska det vara lätt och enkelt att hitta närmaste hållplats och avståndet till denna ska vara rimligt.

En kortare restid kan uppnås med färre hållplatser längs en linje och med stöd av åtgärder i infrastrukturen, så som busskörfält och signalprioritering.

Resenärernas behov är viktiga

Underlag till utredningen samlas in från flera håll för att få en stabil och bra grund att ta beslut utifrån; hållplatsstatistik, regionala resvaneundersökningar, framkomlighets- och flödesberäkningar, demografisk data och stadsutvecklingsplaner för att nämna en del.

Nya bostadsområden och större arbetsplatser är också viktigt att få med i utredningen. Det är enklare att få bilister att välja kollektivtrafiken om kollektivtrafiken finns på plats från början och bilisterna får kunskap om den.

Under första halvåret 2015 bjöd Skånetrafiken och Lunds kommun med hjälp av SIFO in lundabor att delta i mindre samtalsgrupper och i en webbenkät.

Resultat från webbenkät om nytt linjenät

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter