Trafikutredning Lund

Snart är trafikutredningen i Lund klar. Målet med utredningen har varit att ta reda på hur Lunds kollektivtrafik kan bli mer attraktiv, hur linjenätet kan bli optimalt och hur vi kan öka det kollektiva resandet i Lund. Nu läggs sista handen på ett förslag till ett linjenät som kommer att införas fram till 2023.

Det är Region Skåne via Skånetrafiken, Lunds kommun och Nettbuss Stadsbussarna som tillsammans genomfört utredningen. Målet har varit att utveckla stadens kollektivtrafik på kort och lång sikt och få fler att aktivt välja den framför bilen.

Målet är att få fler att resa kollektivt

Under hösten 2018 ska ett förslag på nytt linjenät presenteras. Det nya linjenätet tar sikte på ett längre tidsperspektiv till 2023, men förändringarna kommer att ske etappvis.

Ett nytt linjenät ska präglas av snabba resor, korta restider. Just tiden är en avgörande faktor när många står i valet av färdsätt.  Samtidigt ska det vara lätt och enkelt att hitta närmaste hållplats och avståndet till denna ska vara rimligt.

Utredningen är en del av ”Vision Lund”, som har ett mål om fördubbling av resandet i kollektivtrafiken, från 2006 till 2020.  

Brett underlag

Underlag till utredningen har samlats in från flera håll för att få en stabil och bra grund att ta beslut utifrån; hållplatsstatistik, regionala resvaneundersökningar, framkomlighets- och flödesberäkningar, demografisk data och stadsutvecklingsplaner för att nämna en del. 

Under april och maj 2018 fanns möjlighet att ha synpunkter på förslaget till linjenät, både via en utställning och en webbenkät. 

Redan 2015 frågade vi dessutom lundaborna om deras åsikter som ett bidrag till utredningen, via en webbenkät och fokusgruppsintervjuer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter