Regional BRT- tidigare superbusskoncept

Det som tidigare kallades för regionalt superbusskoncept (RSB) går nu under benämningen regional BRT. BRT står för Bus Rapid Transit och innebär ett högkvalitativt och attraktivt regionalt kollektivtrafiksystem med bussar med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet.

 Med regional BRT binds Skåne samman och kollektivtrafiken utvecklas i de delar som idag saknar järnväg. Satsningen syftar till att öka tillgängligheten och göra vardagen enklare och resandet smidigare längs de utpekade stråken. De regionala BRT-linjerna trafikeras av SkåneExpressen.

Arbetet med att utveckla linjerna sker i samverkan med Trafikverket och berörda kommuner och kräver samplanering och finansiering från kommunal, regional och statlig nivå.

Tidsplanen ser olika ut för olika stråk, delvis beroende på hur mycket som måste byggas om och delvis beroende på hur långt de enskilda kommunerna kommit i sina utrednings- och beslutsprocesser.

Nya busstationer

De större hållplatserna och knutpunkterna utmed SkåneExpressen omvandlas till stationer. Det kan till exempel innebära uppvärmda busskurer, informationstavlor med information i realtid och närhet till olika typer av affärer och service.

Tanken är också att skapa välplanerade gång- och cykelbanor hela vägen fram till stationen och närliggande pendlarparkeringar för både cykel och bil, för att skapa en trygg och trevlig miljö för smidiga byten.

Bekvämare, punktligare, smartare

I trafiken prioriteras busstråken och ges, i likhet med tåget, företräde och rakast möjliga körväg. Färden blir mjukare och restiden kortare då bussen bara stannar för att släppa på och av passagerare. Den stora vinsten räknas inte i minuter utan i komfort.

Moderna, tystgående bussar med sköna sittplatser och wifi ska göra att du som reser både kan utnyttja restiden till jobb och avkoppling.

När regionbusstrafiken blir mer bekväm, punktlig och smart blir det också möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Rätt antal stopp 

Ska bussresan vara smidig och snabb kan inte hållplatserna ligga alltför tätt. Ibland finns parallella busslinjer som kan fånga upp resande från hållplatser som inte finns med på det regionala superbusstråket.

I andra fall finns idag ingen parallell busstrafik vilket kräver andra lösningar. Därför sker en översyn över samtliga hållplatser längs stråken och deras betydelse utvärderas tillsammans med berörd kommun.

Majoriteten av de resor som görs med SkåneExpressen är långa resor, i snitt 3 mil långa. Därför är det också de längre resorna som är prioriterade. Bussen stannar därför endast för avstigande på väg in i de större städerna och för påstigande på vägen ut.

Vilka stråk berörs?

Just nu är målet att dessa stråk ska få regional BRT inom några år. I flertalet av stråken har själva trafikeringen startat medan arbetet med infrastrukturen pågår:

  • Malmö – Näset (nuvarande busslinje 100, omvandlas till SkåneExpressen 15): SkåneExpressen 15 startade december 2022
  • Helsingborg – Örkelljunga (nuvarande busslinje SkåneExpressen 10)
  • Kristianstad – Simrishamn/Ystad (nuvarande busslinjer SkåneExpressen 3 och 4): nytt trafikeringskoncept startade december 2022
  • Kristianstad – Malmö/Lund (nuvarande busslinjer SkåneExpressen 1 och 2)
  • Helsingborg – Höganäs: Omvandlades till SkåneExpressen 11 i december 2022
  • Lund – Simrishamn (nuvarande busslinje SkåneExpressen 5)
  • Malmö – Sjöbo (nuvarande busslinje SkåneExpressen 8)
  • Kristianstad – Osby (nuvarande busslinje 545)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.