Mål för kollektivtrafiken

En väl fungerande kollektivtrafik bidrar till en positiv utveckling av Skåne. Region Skånes övergripande mål är att fler ska välja att åka kollektivt

I Trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken.

Övergripande mål

  • Antalet resor ska fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 – en ökning från 112 miljoner resor per år till minst 224 miljoner resor. År 2016 gjordes 167 miljoner resor.
  • År 2020 ska minst åtta av tio kunder i Region Skånes kollektivtrafik vara nöjda eller mycket nöjda. År 2016 var kundnöjdheten 59 procent.
  • Marknadsandelen ska uppgå till minst 40 procent år 2030 – en fördubbling jämfört med 2006. År 2016 var marknadsandelen 26 procent.
  • Minst 91,5 procent av skåningarna ska erbjudas minst tio dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon av regionens tillväxtmotorer, med en restid på max en timme.
  • Samtliga hållplatslägen där fler än femton personer stiger på per dag ska vara tillgänglighetsanpassade senast år 2021.
  • Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen senast år 2020.

Satsning på fortsatt utveckling

Resandet har sedan Region Skåne bildades mer än fördubblats och ökat från 70 miljoner resor 1999 till 167 miljoner resor 2016. Denna utveckling hade inte varit möjlig utan satsningar på mer och bättre trafik.  

Kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas där efterfrågan är stor. Det skapar ekonomiska förutsättningar för att trafiken i hela Skåne ska kunna bestå och utvecklas, inte bara i de tätbefolkade delarna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter