Kvinna med ryggen mot kameran går över ett fält med gula blommor.

Handlingsplan för suicidprevention i Skåne - från projekt till permanent funktion.

Suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Riksdagen antog 2008 en nollvision för suicid vilken återspeglas i det suicidpreventiva arbetet i Region Skåne. Nollvisionen innebär en övertygelse om att suicid kan förebyggas. I de allra flesta fall sker suicid som en följd av psykisk sjukdom och/eller svåra livsomständigheter. Handlingsplanen för suicidprevention i Skåne genomfördes mellan 2018 och 2022. Regional samordning suicidprevention har blivit en permanent funktion och framtagande av en långsiktig regional strategi för 2023 och framåt pågår.

Handlingsplanen för suicidprevention i Skåne omfattade sju åtgärdspunkter som genomfördes mellan 2018 och 2022.

Genomförande av Handlingsplanen 2018-2022

Breda förebyggande insatser i hela samhället förväntas påverka antalet suicid. Det totala antalet suicid har under de senaste årtiondena varit relativt oförändrat, däremot kan en viss variation mellan åldersgrupper inträffa.

Genom förbättrad samverkan mellan olika aktörer finns stor förhoppning om att antal suicid och suicidförsök kommer att minska. Fokus på insatserna är kunskapsbärande aktiviteter och nya samverkansstrukturer genom nätverkande dialoger som seminarier och föreläsningar. 

För det suicidpreventiva arbetet i Skåne efter 2022 pågår framtagande av en regional strategi för suicidprevention som avser 2023 och framåt. Strategin utgår ifrån de utvecklingsområden som Folkhälsomyndigheten identifierat under arbetet med en ny nationell strategi för suicidprevention som ska presenteras i september 2023.

Mål för genomförande av handlingsplanen:

 • Genomföra kontinuerliga insatser på vårdenheter med syfte att öka kunskap och medvetenhet kring förebyggande av suicid.
 • Kontinuerlig dialog med samhällsaktörer hur de aktivt kan arbeta med instanser som förebygger psykisk ohälsa.
 • Påverka attityder och öka öppenhet om psykisk ohälsa, i syfte att stärka medmänskligt agerande och kunskap om var hjälp finns.

Handlingsplanens sju åtgärder:

 • Regional samverkan för suicidprevention
 • Begränsad tillgänglighet av dödliga medel
 • Skolbaserade program - Youth Aware of Mental Health (YAM)
 • Översyn och utveckling av vårdkedjor
 • Utbildning i primärvård om alkohol, depression och ångest
 • Suicidpreventiva utbildningar, SPiSS och Psyk-E bas suicid
 • Kommunikation och seminarier

Handlingsplanens sju åtgärder:

 • Region Skånes samordnare för suicidprevention samverkar med kommuner, organisationer, föreningar med flera.

  Genom dialoger i samverkansgrupper har utbildningar, föreläsningar och utvecklingsarbete kunnat genomföras för olika verksamheter i Skåne.

  Exempel på samverkansparter:

  • Civilsamhället: LRF, Skåneidrotten, Svenska kyrkan, Rotary, Näringsliv, Universitet (forskare), Studenthälsan, Systembolaget, Privata vårdgivare, Innovation Skåne, Externa kommunikationsföretag.

  • Intresseorganisationer: Brukarsamverkan, SPES, MIND, Suicide Zero, Nationell Samverkan Psykisk Hälsa i Skåne (NSPH), SHEDO, Hjärnkoll, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Pensionärsföreningar, Röda korset.

  • Myndigheter: Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Karolinska Institutet, Nationellt centrum Suicidforskning och Prevention (NASP), Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Polisen och Trafikverket.

  • Kommunsamverkan: Skånes Kommuner, Räddningstjänsten, Elevhälsan.

  • Region Skåne: Tidigare kunskapscentrum levnadsvanor, barnhälsovård, migration och hälsa, kvinnohälsa, geriatrik, smärta. Regional utveckling, ambulanssjukvård och kommunikatörer i olika nivåer i Region Skåne.
 • Arbetet med åtgärdspunkt 2 ”Begränsning av tillgänglighet dödliga medel” är beroende av samverkan med andra aktörer. Trafikverket har genomfört en kartläggning av spårspring i syfte att förebygga suicid i spårbunden miljö. Regional samordnare ingick inledningsvis i arbetet och resultat av genomlysningen kommer att användas i samverkan med berörda aktörer

  Övriga områden är fysisk miljö, alkoholberoende samt läkemedelsförgiftning. Kunskapsspridning sker t ex genom föreläsningar och workshops inom respektive område. Regional samordnare ingår i nystartat forum avseende ekonomisk utsatthet och överskuldsättning som leds av Lunds Universitet.

 • Antal suicid bland ungdomar ökar med en procent per år till skillnad från övriga åldersgrupper. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att universella skolbaserade program kring psykisk ohälsa är ett effektivt sätt att förebygga suicid bland ungdomar.

  Region Skåne arbetar med implementering av Youth Aware of Mental Health (YAM) som har utvecklats för skolelever i åldern 14-16 år. Programmet syftar till att hjälpa eleverna att hantera livets svårigheter och öka deras kunskap om psykisk hälsa.

  Region Skåne samverkar med intresserade kommuner i samband med uppstart, implementering och genomförande av YAM.

  Region Skåne arrangerar utbildningar för YAM-instruktörer och medhjälpare samt erbjuder nätverksträffar med metodstöd för kommunala samordnare, instruktörer och medhjälpare.

  Rekrytering av YAM-kommuner pågår kontinuerligt och i samverkan med Skånes Kommuner.

 • Region Skåne har genomfört rundabordsdialoger med vårdpersonal om patientsäkerhet för personer med suicidtankar. Medarbetare från psykiatri, primärvård och akut somatisk vård beskrev bland annat utmaningar i samarbetet mellan vårdgivare.

  För att uppmärksamma denna risk och ge verktyg för åtgärder har ett utbildningspaket om organisatoriska mellanrum tagits fram. Paketet innehåller underlag för diskussion om samarbete, riktlinjer och systematisk utbildning av medarbetare. Det ingår också en film som ska fungera som inspiration och motivation till att jobba vidare med säkra övergångar.

  I det framtida arbetet med säkra vårdkedjor behöver även kommuner inkluderas. 

 • Region Skånes samordnare har ett nära samarbete med primärvårdens grupp för utveckling av kunskap om psykisk hälsa. Samverkan sker kring utbildningsinsatser och där fokus är lansering av utbildningar inom suicidprevention.  

  Psyk-E bas suicid är en av utbildningarna inom suicidprevention. Det erbjuds även ett utbildningspaket om organisatoriska mellanrum, med tillhörande film. Detta utbildningspaket kan användas vid arbetsplatsträffar (APT) och vara ett stöd vid samtal om hur olika samarbeten fungerar. 

  Samverkansgruppen arbetar också för att öka kännedomen om suicidpreventiva riktlinjer och kunskapen om suicidprevention bland alla medarbetare i primärvården.

  Utbildning ”Alkoholberoende i primärvården” genomförs i samverkan med Primärvården samt Hälsoinriktad hälso-och sjukvård i Region Skåne.

 • Ett viktigt syfte med suicidpreventiva utbildningar är att öka kompetensen om suicidalitet och medvetenhet om hur vi kan möta, lyssna och samtala med personer som har suicidtankar.

  Utbildningen SPISS (Suicidprevention i Svensk Sjukvård) togs ursprungligen fram för medarbetare i Region Skåne men har uppdaterats och anpassats för att öka användbarheten i samhället. Det pågår ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Skåne och Folkhälsomyndigheten där en ny kurs med fokus på Antistigma är under framtagande och beräknas vara tillgänglig under 2024.

  Utbildningen Psyk-E bas suicid, finns upplagd i ”Lärportalen” för medarbetare i Region Skåne och innehåller filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Utbildningen ger kunskap och verktyg för vårdpersonal att uppmärksamma och identifiera personer med suicidrisk. Faktabladen finns tillgängliga för allmänheten på webbplats Psyk-E bas suicid.

 • I uppstarten av handlingsplansarbetet hade kommunikatör i Region Skåne en aktiv roll i det strategiska arbetet med planering och genomförande av interna respektive externa kommunikationsaktiviteter. Senare i arbetet har kommunikatör bidragit utifrån enskilda aktiviteter.

  Ett resultat är begreppet ”REAGERA- tillsammans för suicidprevention i Skåne” som togs fram för att omfamna projektet i sin helhet. Ordet ”reagera” har en flertydighet som uppmanar oss alla att reagera, agera och re-agera igen för att minska suicid. Hela samhället kan agera suicidpreventivt både som enskilda individer och som organisationer, dvs suicidpreventivt arbete behöver ske i samverkan och tillsammans.

  Insatser för att kommunicera om suicidprevention har genomförts genom en rad aktiviteter där seminarier med olika tema riktade till olika målgrupper har arrangerats i syfte att aktualisera ämnet suicidprevention samt skapa dialog och debatt i frågan. Utgångspunkt för seminarier har varit att dela erfarenhet och kunskap samt praktisk tillämpning av suicidpreventivt arbete. Flertalet seminarier har genomförts i samverkan med andra aktörer.

  Exempel på målgrupper har varit medarbetare inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, skola och elevhälsa, chefer och ledare samt polisen

  I podden ”Nu pratar vi om det” intervjuas psykiatriker Ullakarin Nyberg om hur vi som medmänniskor kan prata om suicidtankar och suicid med varandra. 

  Podden "Nu pratar vi om det" (poddtoppen.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.