Kvinna med ryggen mot kameran går över ett fält med gula blommor.

Handlingsplan för suicidprevention i Skåne

Suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Riksdagen antog 2008 en nollvision för suicid vilken återspeglas i det suicidpreventiva arbetet i Region Skåne. Nollvisionen innebär en övertygelse om att suicid kan förebyggas.

I de allra flesta fall sker suicid som en följd av psykisk sjukdom och/eller svåra livsomständigheter.

Handlingsplanen för suicidprevention i Skåne omfattar sju åtgärdspunkter som ska genomföras mellan 2018 och 2022.

Handlingsplanens genomförande

Breda förebyggande insatser i hela samhället förväntas påverka antalet suicid. Det totala antalet suicid har under de senaste årtiondena varit relativt oförändrat, däremot kan en viss variation mellan åldersgrupper inträffa.

Genom förbättrad samverkan mellan olika aktörer finns stor förhoppning om att antal suicid kommer att minska. Fokus på insatserna är kunskapsbärande aktiviteter och nya samverkansstrukturer genom nätverkande dialoger som seminarier och föreläsningar. 

Mål för genomförande av handlingsplan:

 • Genomföra kontinuerliga insatser på vårdenheter med syfte att öka kunskap och medvetenhet kring förebyggande av suicid.

 • Kontinuerlig dialog med samhällsaktörer hur de aktivt kan arbeta med instanser som förebygger psykisk ohälsa.

 • Påverka attityder och öka öppenhet om psykisk ohälsa, i syfte att stärka medmänskligt agerande och kunskap om var hjälp finns.

Handlingsplanens sju åtgärder:

 • Region Skånes samordnare för suicidprevention samverkar med kommuner, organisationer, föreningar med flera.

  Genom dialoger i samverkansgrupper har utbildningar, föreläsningar och utvecklingsarbete kunnat genomföras för olika verksamheter i Skåne.

  Exempel på samverkansparter:

  • Civilsamhället: LRF, Skåneidrotten, Svenska kyrkan, Rotary, Näringsliv, Universitet (forskare), Studenthälsan, Systembolaget, Privata vårdgivare, Innovation Skåne, Externa kommunikationsföretag.

  • Intresseorganisationer: Brukarsamverkan, SPES, MIND, Suicide Zero, Nationell Samverkan Psykisk Hälsa i Skåne (NSPH), SHEDO, Hjärnkoll, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Pensionärsföreningar, Röda korset.

  • Myndigheter: Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Karolinska Institutet, Nationellt centrum Suicidforskning och Prevention (NASP), Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Polisen och Trafikverket.

  • Kommunsamverkan: Skånes Kommuner, Räddningstjänsten, Elevhälsan.

  • Region Skåne: Tidigare kunskapscentrum levnadsvanor, barnhälsovård, migration och hälsa, kvinnohälsa, geriatrik, smärta. Regional utveckling, ambulanssjukvård och kommunikatörer i olika nivåer i Region Skåne.
 • Arbetet med åtgärdspunkten ”Begränsning tillgänglighet dödliga medel” sker genom samverkan med olika aktörer. Här lyfts frågor som är kopplade till insatser om beroende av spel om pengar, dataspel, alkohol, narkotika och läkemedel. Kunskapsspridning sker genom föreläsningar av forskare inom respektive område.

  Region Skånes samordnare deltar i arbetet att förebygga suicid i spårbunden trafikmiljö. Arbetet leds av Trafikverket och där ingår också polisen, räddningstjänsten, ambulansen och SOS alarm.

 • Antal suicid bland ungdomar ökar med en procent per år till skillnad från övriga åldersgrupper. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att universella skolbaserade program kring psykisk ohälsa är ett effektivt sätt att förebygga suicid bland ungdomar.

  Region Skåne arbetar med implementering av Youth Aware of Mental Health (YAM) som har utvecklats för skolelever i åldern 14-16 år. Programmet syftar till att hjälpa eleverna att hantera livets svårigheter och öka deras kunskap om psykisk hälsa.

  Region Skåne samverkar med intresserade kommuner i samband med uppstart, implementering och genomförande av YAM.

  Region Skåne arrangerar utbildningar för YAM-instruktörer och medhjälpare samt erbjuder nätverksträffar med metodstöd för kommunala samordnare, instruktörer och medhjälpare.

  Rekrytering av YAM-kommuner pågår kontinuerligt och i samverkan med Skånes Kommuner.

 • Region Skåne har genomfört rundabordsdialoger med vårdpersonal om patientsäkerhet för personer med suicidtankar. Medarbetare från psykiatrin, primärvården och akut somatisk vård beskrev bland annat utmaningar i samarbetet mellan vårdgivare.

  För att uppmärksamma denna risk och ge verktyg för åtgärder har ett utbildningspaket tagits fram om organisatoriska mellanrum. Paketet innehåller underlag för diskussion om samarbete, riktlinjer och systematisk utbildning av medarbetare. Det ingår också en film som ska fungera som inspiration och motivation till att jobba vidare med säkra övergångar.

 • Region Skånes samordnare har ett nära samarbete med primärvårdens grupp för utveckling av kunskap om psykisk hälsa. Samverkan sker kring utbildningsinsatser och där fokus är lansering av utbildningar inom suicidprevention.  

  Psyk-E bas suicid är en av utbildningarna inom suicidprevention. Det erbjuds även ett utbildningspaket om organisatoriska mellanrum, med tillhörande film. Detta utbildningspaket kan användas vid arbetsplatsträffar (APT) och vara ett stöd vid samtal om hur olika samarbeten fungerar. 

  Samverkansgruppen arbetar också för att öka kännedomen om suicidpreventiva riktlinjer och kunskapen om suicidprevention bland alla medarbetare i primärvården.

  Utbildning ”Alkoholberoende i primärvården” genomförs i samverkan med Primärvården samt Hälsoinriktad hälso-och sjukvård i Region Skåne.

 • Ett viktigt syfte med suicidpreventiva utbildningar är att öka kompetensen om suicidalitet och medvetenhet om hur vi kan möta, lyssna och samtala med personer som har suicidtankar.

  Utbildning Suicidprevention i Svensk sjukvård (SPiSS) finns tillgänglig för medarbetare inom Region Skåne. Syftet är att öka användbarheten i samhället. Det kommer också att utvecklas en ny modul i SPiSS som gäller ”Antistigma”. Utvecklingen sker inom ramen för ett pågående projekt som samfinansieras av Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

  Utbildningen, Psyk-E bas suicid, finns för medarbetare i Region Skåne och innehåller filmade föreläsningar och faktablad. Utbildningen ger kunskap och verktyg för vårdpersonal att upptäcka riskpatienter. Faktablad finns tillgängliga på webbplatsen om Psyk-E bas suicid. 

 • Begreppet ”REAGERA tillsammans för suicidprevention i Skåne” har tagits fram för att uppmärksamma att vi alla kan bidra som individer och organisationer.

  I podden ”Nu pratar vi om det” intervjuas psykiatriker Ullakarin Nyberg om hur vi som medmänniskor kan prata om suicidtankar och suicid med varandra.

  Insatser för att kommunicera om suicidprevention har genomförts genom olika aktiviteter där seminarier med olika tema arrangerats i syfte att skapa dialog och debatt. Utgångspunkt för seminarier har varit att dela erfarenhet och kunskap samt praktisk tillämpning av suicidpreventivt arbete.  

  Exempel på målgrupper är: sjukvård, kommunal vård och omsorg, skolpersonal, chefer och ledare, polis.

  Ett kontinuerligt samarbete med kommunikatörer i Region Skåne sker för planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter, både internt och externt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.