Så styrs hälso- och sjukvården

Inom Region Skåne finns flera politiska organ som ansvarar för olika delar av hälso- och sjukvården.

Via de politiska organens sidor hittar du dagordningar och protokoll från aktuella sammanträden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ansvarar för att bedöma det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne.

Beredningen/utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen/utskottet ska bereda och i vissa fall besluta i ärenden som gäller psykiatri, primärvård, basläkemedel och missbruksfrågor.

Tre sjukvårdsnämnder 

De tre sjukvårdsnämnderna;  Kryh, Sus och Sund, är underställda hälso- och sjukvårdsnämnden. De har ett övergripande ansvar för att respektive förvaltnings resurser används på ett rationellt och effektivt sätt utifrån politiska beslut om utbud, tillgänglighet och kvalitet.

Habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Ansvarar för Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsverksamhet.

Så kan du påverka i vårdfrågor

Som patient, anhörig eller medborgare kan du kontakta Region Skånes hälso- och sjukvårdspolitiker via både telefon och mejl. Du kan även framföra synpunkter och frågor via Patientnämnden.

Medborgardialog och brukarsamverkan

I samband med förändringar i vården, till exempel kring hälso- och vårdval, bjuder vi ofta in till medborgardialog. Här kan du påverka beslut som rör din vård genom att dela med dig av åsikter och tankar kring våra förslag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter