• Gul buss på landsväg med vindkraftverk i bakgrunden. Karl-Johan Hjertström.

    Regeringen har gett oss uppdraget att planera för den regionala infrastrukturen. Foto: Karl-Johan Hjertström.

Så går planeringen av vägar och järnvägar till

Region Skåne har fått regeringens uppdrag att planera åtgärder på det statliga regionala vägnätet. De åtgärder som beslutas i den Regionala Transportinfrastrukturplanen utförs av Trafikverket.

Vägarna i Skåne består av ett finmaskigt och tätt vägnät. Europavägar, riksvägar och länsvägar tillhör det statliga vägnätet och utgörs av större vägar som binder samman städer och orter. Inom städer och samhällen finns väg- och gatunät som ägs och underhålls av kommunerna. Förutom de tidigare nämnda vägarna finns det mindre vägar som är enskilda och drivs av vägsamfälligheter eller i privat regi.

Region Skåne har fått i uppdrag av regeringen att planera för åtgärder på det statliga regionala vägnätet som Trafikverket är väghållare för, genom den Regionala Transportinfrastrukturplanen. Det innebär att Trafikverket ansvarar för planeringen av det statliga vägnätet, i Skåne består det av Europavägarna, och järnvägen genom Nationell plan för transportinfrastrukturen. Tillsammans ger de två planerna en samlad bild av satsningarna på transportinfrastrukturen i Skåne.

Regional Transportinfrastrukturplan

I samband med att regeringen skickar ut direktiv för att påbörja framtagandet av en ny Regional Transportinfrastrukturplan presenteras också ett förslag på en ekonomisk planeringsram ur vilken det fördelas medel till varje region. Region Skåne måste förhålla sig till den fördelade ekonomiska ramen när vi var fjärde år tar fram en ny Regional Transportinfrastrukturplan som sträcker sig över en 12-årsperiod.

Gällande Regional Transportinfrastrukturplan sträcker sig över perioden 2022-2033, antogs av Regionfullmäktige 27 september 2022. I den finns huvudsakligen åtgärder på det statliga regionala vägnätet men det finns även medel avsatta för att förbättra cykelinfrastrukturen och förbättra för kollektivtrafikens framkomlighet med mera. Gällande Regional Transportinfrastrukturplan har en ekonomisk ram på 5 152 miljoner kronor, i 2021 års prisnivå, som är fördelade på ett antal insatser runt om i regionen. Det är Trafikverket, i egenskap av väghållare, som utför de åtgärder som beslutas om i den Regionala transportinfrastrukturplanen.

Inför denna planomgång har Region Skåne valt att publicera den Regionala Transportinfrastrukturplanen endast som digital form som en interaktiv kartberättelse.

Nationell plan för transportinfrastrukturen

Trafikverket är det statliga verk som ansvarar för planering, utbyggnad samt drift och underhåll av det statliga transportsystemet som huvudsakligen består av det statliga stamvägnätet och järnvägarna men till viss del även åtgärder i farleder för fartygstrafik, hamnar och flygplatser. Alla åtgärderna på nationell nivå samlas i Nationell plan för transportinfrastrukturen som regeringen fattar beslut om. Nationell plan för transportinfrastrukturen följer samma struktur som den Regionala Transportinfrastrukturplanen i och med att den sträcker sig över en 12-årsperiod och att en ny version av planen tas fram vart fjärde år. Gällande Nationell plan för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2022-2033 och beslutades i regeringen den 7 juni 2022.

Region Skåne har möjlighet att påverka Nationell plan för transportinfrastrukturen genom att peka ut och argumentera för vilka åtgärder på det nationella stamvägnätet och järnvägen som vi anser att Skåne är i behov av. Det finns dock ingen garanti i att just våra utpekade åtgärder tas med i den Nationella planen för transportinfrastrukturen eftersom behoven är många runt om i Sverige och medlen för att bygga ut transportinfrastrukturen är begränsade.

Samfinansiering mellan Transportinfrastrukturplaner

Ett annat sätt som Region Skåne kan påverka Nationell plan för transportinfrastrukturen är via det som kallas för samfinansiering. Det innebär att Region Skåne tar medel från den tilldelade ekonomiska ramen för Regional Transportinfrastrukturplan och hjälper till att finansiera åtgärder som vi anser vara viktiga på järnvägsnätet och i det nationella stamvägnätet.

Under perioden 2022-2033 finns det 946 miljoner kronor avsatta för samfinansiering till Nationell plan för transportinfrastrukturen. Majoriteten av samfinansieringen går till järnvägen för att göra det möjligt att köra fler Pågatåg och Öresundståg i Skåne, satsningar som bra ur kapacitetssynpunkt och bidrar till ett hållbart resande. En liten del av satsningarna är riktade mot väg och består av satsningar på ITS-lösningar (Intelligenta transportsystem) på E6.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.