Så går planeringen av väg och järnväg till

Region Skåne har regeringens uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen. Trafikverket utför sedan de åtgärder som beslutas i den regionala transportinfrastrukturplanen.

I Sverige är det antingen kommunerna eller staten som ansvarar för den allmänna infrastrukturen. Förenklat ansvarar och betalar kommunerna för sina gator, trottoarer och cykelvägar inom tätorten medan staten via Trafikverket ansvarar för vägar och järnvägar utanför tätorterna.

Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, Europavägar (stamvägnätet), länsvägar och cykelvägar.

Region Skåne har fått i uppdrag att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur. Staten själv planerar för alla järnvägar och Europavägar i den nationella planen (stamvägnätet).

Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen i Skåne.

Regional plan för transportinfrastruktur

Region Skåne upprättar en regional plan för transportinfrastrukturen i Skåne, RTI-plan. I planen finns främst satsningar på länsvägar och regionala cykelvägar.

Regeringen beslutar om en ekonomisk ram för planen som Region Skåne ska förhålla sig till i planeringen. Planeringen ligger sedan till grund för Trafikverket som utför insatserna på infrastrukturen.

Nationell plan

Staten planerar själv för det nationella stamvägnätet, järnvägar och Europavägar, i den nationella trafikinfrastrukturplanen som regeringen beslutar om.

Region Skåne har möjlighet att påverka den nationella planen genom att peka ut och argumentera för vilka åtgärder på järnväg och Europavägar vi anser Skåne behöver.

Samfinansiering

För att påverka den nationella planen kan Region Skåne också ta delar av pengarna som finns i den ekonomiska ramen för den regionala trafikinfrastrukturen och lägga på åtgärder vi anser viktiga i det nationella stamvägnätet och järnvägsnätet.

För planperioden 2014 – 2025 använder vi 500 miljoner kronor på detta sätt för att satsa på järnväg i Skåne. Då kan vi låta Skånetrafiken köra fler Påga- och Öresundståg i Skåne vilket bidrar till ett hållbart resande.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter