• Gul buss på landsväg med vindkraftverk i bakgrunden. Karl-Johan Hjertström.

    Regeringen har gett oss uppdraget att planera för den regionala infrastrukturen. Foto: Karl-Johan Hjertström.

Så går planeringen av väg och järnväg till

Region Skåne har regeringens uppdrag att planera för den regionala väginfrastrukturen. De åtgärder som beslutas om i den regionala transportinfrastrukturplanen utförs av Trafikverket.

Nationell transportinfrastrukturplan

Trafikverket är det statliga verk som sköter planeringen av det nationella stamvägnätet och järnvägarna i den nationella transportinfrastrukturplanen som regeringen beslutar om. Den nationella transportinfrastrukturplanen följer samma struktur som den regionala planen för transportinfrastruktur i och med att den sträcker sig över en tolvårsperiod och en ny plan tas fram var fjärde år. En process för att ta fram en ny nationell transportinfrastrukturplan pågår och beslut i ärendet planeras till sommaren 2022.

Region Skåne har möjlighet att påverka den kommande nationella transportinfrastrukturplanen genom att peka ut och argumentera för vilka åtgärder på nationella stamvägnätet och järnvägen som vi anser att Skåne behöver.

Vägsystemet i Skåne består av ett finmaskigt och tätt vägnät. Europavägar, riksvägar och länsvägar tillhör det statliga vägnätet och utgörs av de större vägarna som binder samman städer och orter. Inom städer och samhällen finns väg- och gatunät som ägs och underhålls främst av kommunerna. Förutom nämnda vägar finns det mindre vägar som är enskilda och drivs av vägsamfälligheter eller i privat regi.

Region Skåne har fått i uppdrag att planera för åtgärder på det statliga regionala vägnätet som Trafikverket är väghållare för, i den regionala transportinfrastrukturplanen. Trafikverket planerar för alla järnvägar och det nationella stamvägnätet som i Skåne utgörs av europavägarna i den nationella transportinfrastrukturplanen. Tillsammans innehåller de båda planerna samtliga satsningar på infrastrukturen i Skåne.

Regional plan för transportinfrastruktur

Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram utifrån vilken det fördelas medel till varje region. Region Skåne måste förhålla sig till sin ekonomiska ram när vi var fjärde år upprättar en regional plan för transportinfrastrukturen i Skåne. Planen sträcker sig över en tolvårsperiod och beslutas av regionfullmäktige. I planen finns främst åtgärder på statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet.

Den gällande regionala transportinfrastrukturplanen (RTI-planen) sträcker sig över perioden 2018 – 2029 och har en ekonomisk ram på 4 526 miljoner kronor, i 2017 års prisnivå, som är fördelade på ett antal insatser runt om i regionen. Det är Trafikverket som utför de åtgärder som det beslutas om i RTI-planen.

För att göra RTI-planen mer lättillgänglig har Region Skåne utarbetat en kortversion av den som interaktiv kartberättelse. Den visar huvuddragen i RTI-planen på ett förenklat och lättöverskådligt sätt.

En process för att ta fram en ny regional plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022 – 2033 pågår och beslut i ärendet planeras till hösten 2022.

Samfinansiering

Ett annat sätt som Region Skåne påverka den nationella transportinfrastrukturplanen är att ta delar av pengarna som finns i den ekonomiska ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen och lägga på åtgärder som vi anser vara viktiga i det nationella stamvägnätet och järnvägsnätet.

För planperioden 2018 – 2029 avsätter Region Skåne 664 miljoner kronor för att samfinansiera satsningar på objekt i den nationella transportinfrastrukturplanen. Majoriteten av de satsningarna går till att förbättra förutsättningarna för järnvägstrafiken och på så sätt göra det möjligt att köra fler Pågatåg och Öresundståg i Skåne, vilket bidrar till ett hållbart resande. En liten del av satsningarna går till ITS-lösningar (Intelligenta transportsystem) på E6.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.