Gul regionbuss och Pågatåg.

Vägar och järnvägar

Region Skåne planerar för regional infrastruktur och för påverkansarbete mot andra aktörer för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs.

Region Skåne har av staten fått i uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen. Detta gör vi i den regionala transportinfrastrukturplanen.

Region Skåne för också påverkansarbete mot riksdag, regering och centrala myndigheter för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs, bland annat för att järnvägen i Skåne ska rustas upp.

Satsningar på järnväg och hållbara transporter

Skåne behöver en bättre infrastruktur. Främst behöver järnvägen få högre kapacitet så att fler persontåg kan rulla i Skåne. Bilens andel av alla resor är stor i Skåne, och med en satsning på järnväg kan transporter av både gods och människor ske på räls, vilket bidrar till ett miljömässigt hållbart resande.

Region Skåne satsar också på regionala cykelvägar och förbättrade möjligheter att ta cykeln till kollektivtrafiken stationer och hållplatser.
Staten har ansvar för att rusta upp och höja kapaciteten på järnvägsnätet.

Region Skåne har fem mål infrastrukturen i Skåne

Stärka regionförstoring och regionintegrering i det flerkärniga Skåne

Infrastrukturen ska göra det möjligt att pendla mellan boende, jobb, skola och nöje över hela Skåne. Järnvägen behöver rustas upp så att Påga- och Öresundstågen får en högre kapacitet.

De orter som inte förbinds med järnväg behöver en förstärkt busstrafik. Flera av de regionala linjer som i dag är hårt trafikerade är aktuella för så kallade superbussar, bussar som får prioritet i trafiken efter konceptet: tänk tåg – kör buss.

Nya linjer och fordon i kollektivtrafiken

Stärka stad och landsbygd utifrån deras respektive behov

Skåne har i dag tre städer som uppfyller kriterierna för att vara så kallade tillväxtmotorer – Malmö, Lund och Helsingborg. Inom de närmsta åren kan Hässleholm och Kristianstad tillsammans utvecklas till en tillväxtmotor.

I dessa städer måste transportsystemet utvecklas för att hantera ett ökat trafiktryck i framtiden.

I Skånes mindre orter är kapacitetsbrist inte ett problem, där behöver vi i stället höja tillgängligheten, så att kollektivtrafiken når fler och blir attraktiv.

Utveckla ett hållbart resande

Trafiken på Skånes vägar står för nästan hälften av koldioxidutsläppen i Skåne. Därför behöver både gods- och persontrafik ledas om till järnvägen, kollektivtrafiken och till cykel som är hållbara alternativ.

Region Skåne arbetar även för en bättre tillgång till bredband i Skåne. En god bredbandsanslutning kan i många fall ersätta en fysisk resa.

Region Skåne har som målsättning att hela kollektivtrafiken senast år 2020 ska drivas av fossilbränslefria drivmedel. Vi vill även stärka cykeln som färdmedel genom att bland annat förbättra det regionala cykelvägsnätet och förstärka gång- och cykelvägskopplingarna till stationer för tåg och buss. 

Förbättra Skånes förbindelser med omvärlden

En stor del av godset till och från Sverige passerar Skåne. Därför behöver infrastrukturen stärkas kring våra hamnar.

På sikt behöver också en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg utredas.

För att knyta Skåne närmare huvudstäderna i Skandinavien är höghastighetståg till Stockholm och Göteborg/Oslo ett alternativ. 

Transportsystemet ska vara effektivt, säkert och kunna nyttjas av alla

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten i Sverige är att ingen ska behöva dö i trafiken. För att nå dit behöver vi bland annat planera för att fler vägar får mitträcken samtidigt som fler håller hastighetsbegränsningarna.

Transportsystemet ska kunna användas av alla, oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet, funktionsnedsättning, religiös tillhörighet eller åldersgrupp. Alla invånare i Skåne ska ha lika stora förutsättningar att ta sig från en plats till en annan. Vårt mål är att hela vår kollektivtrafik ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter