Gul regionbuss och Pågatåg.

Vägar och järnvägar

Region Skåne har fått i uppdrag av staten att planera för den regionala väginfrastrukturen genom den regionala transportinfrastrukturplanen. Region Skåne utför också påverkansarbete mot riksdag, regering och centrala myndigheter för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs. Bland annat för att järnvägen i Skåne ska rustas upp.

Satsningar på järnväg och hållbara transporter

Skåne behöver en bättre infrastruktur. Främst så behöver järnvägen få högre kapacitet så att flera persontåg kan rulla genom Skåne. Andelen resor som görs med bil är stor och en satsning på järnväg kan leda till att en större andel transporter av både gods och människor sker på räls, vilket bidrar till ett miljömässigt hållbart resande.

Region Skåne satsar på att öka attraktiviteten och tillgängligheten på regionala cykelvägar vilket ger förbättrade möjligheter att cykla till kollektivtrafiken såsom tågstationer och busshållplatser. Staten har genom Trafikverket ett ansvar att rusta upp och höja kapaciteten på järnvägsnätet.

Region Skåne har fem mål infrastrukturen i Skåne

Stärka regionförstoring och regionintegrering i det flerkärniga Skåne

Infrastrukturen ska göra det möjligt att pendla mellan boende, arbete, skola och nöjen över hela Skåne. För att kunna uppnå detta behöver bland annat järnvägsnätet rustas upp för att kunna erbjuda en pålitlig trafik, högre kapacitet och kortare restider.

De orter som inte förbinds med järnväg behöver en förstärkt busstrafik. Flera av de hårdast trafikerade regionala linjerna är aktuella att införa trafik med SkåneExpressen.

Nya linjer och fordon i kollektivtrafiken

Stärka stad och landsbygd utifrån deras respektive behov

I de större skånska städerna måste transportsystemet utvecklas för att hantera ett ökat trafiktryck i framtiden. Gemensamt för alla orter i Skåne oavsett om de har kapacitetsbrist eller ej så behöver tillgängligheten så att kollektivtrafiken ska nå flera och därmed bli mer attraktiv.

Utveckla ett hållbart resande

Trafiken på de skånska vägarna står för nästan hälften av koldioxidutsläppen i Skåne. Därför behöver gods- och persontrafik ledas om till järnvägen, kollektivtrafiken och till cykel som är hållbara alternativ och bidrar till mindre utsläpp.

Det är inte bara regioninvånarnas resmönster som behöver ändras utan även möjligheterna att utnyttja tekniska lösningar för att arbeta effektivare. En god bredbandsanslutning kan ersätta en fysisk resa. För att uppnå detta så arbetar Region Skåne med att fler ska få tillgång till bredband i Skåne.

Region Skåne vill även stärka cykelns roll som färdmedel genom att bland annat förbättra det regionala cykelvägsnätet och förstärka gång- och cykelvägskopplingarna till stationer för tåg och buss.

Förbättra Skånes förbindelser med omvärlden

En stor del av det gods som ska till eller från Sverige passerar Skåne. Det medför att infrastrukturen kring våra hamnar behöver stärkas.

För att knyta Skåne närmare huvudstäderna i Skandinavien är nya järnvägar ett alternativ. Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning för att fastställa vilken sträckning av en ny Södra stambana som är mest fördelaktig.

Transportsystemet ska vara effektivt, säkert och kunna nyttjas av alla

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten i Sverige är att inga ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För att nå dit behövs fler insatser som höjer trafiksäkerheten såsom mötesseparering genom mitträcken på vägar samtidigt som fler håller hastighetsgränserna.

Transportsystemet ska kunna användas av alla oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet, funktionsnedsättning, religiös tillhörighet eller åldersgrupp. Alla invånare i Skåne ska ha samma förutsättningar att ta sig från en plats till en annan.

Region Skåne har en långsiktig ambition att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla resenärer. Som ett led i det arbetet med att ge alla möjlighet att använda kollektivtrafiken sker en successiv anpassning av hållplatser för personer med funktionsnedsättning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.