Regionplan för Skåne 2022-2040

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne 2022-2040. Det är en strategisk plan där Region Skåne tillsammans med de 33 skånska kommunerna och många andra viktiga aktörer samarbetar för att skapa en bättre framtid för alla oss skåningar.

Tillsammans med de kommunala översiktsplanerna ska regionplanen visa vägen och skapa förutsättningar för utvecklingen av det framtida Skåne. Det är frågor som direkt berör oss invånare. Tänk exempelvis på möjligheten att njuta av grönområden och att vara aktiv utomhus, eller vikten av att bevara grönskan i städerna för att minska översvämningar och öka välmående. Det ska vara möjligt att bo i en kommun, arbeta i en annan och ha fritidsaktiviteter i en tredje, eller så ska regionplanen möjliggöra distansarbete och möten mellan människor på andra sätt i det framtida Skåne. Eller vad tycker du?

Vad tänker skåningarna om regionala samhällsfrågor?

Regionplan för Skåne innehåller sex olika utvecklingsområden och Region Skåne har undersökt skåningarnas åsikter i något som vi kallar Skånepanelen. Invånare från hela Skåne har fått delge sina fria tankar kring utvecklingsområdena vilket bidrar med viktiga perspektiv från skåningarna själva och är en del av underlaget i det fortsatta planarbetet.

Område 1 - Samspelet mellan stad och land

När det gäller samspelet mellan stad och land tycker en stor del av skåningarna att en god kollektivtrafik är viktigast för det framtida Skåne! För många är det även viktigt att bo nära attraktiva livsmiljöer eller samhällsservice, medan endast en liten del tycker det är viktigt att bo nära en storstad.

"Jag tycker att kollektivtrafiken med bra avgångar är en faktor som måste finnas och fungera för att få ihop samspelet mellan stad och land"*

Område 2 - Ett mer tillgängligt och sammanbundet Skåne

Vissa av skåningarna vill minska biltrafiken, andra vill utveckla den. Skåningarna är däremot överens om att tillgängligheten i Skåne behöver förbättras!

"Jag tycker att mindre biltrafik är positivt för alla, mindre utsläpp och mer utrymme för annat i stadsmiljön"*

Område 3 - Miljöer som främjar hälsa

Skåningarna är eniga om att boendemiljö, grönområden och parker är de viktigaste miljöerna för välmående och god hälsa.

"Bygg inte bort grönområden. Öka istället möjlighet till att ses utomhus i trevliga miljöer!"*

Område 4 - Användning av mark och vatten

Många skåningar känner starkt för denna fråga och är överens om att jordbruksmarken behöver bevaras för en hållbar framtid.

"Jag är starkt emot all utbyggnad av samhällen på åkermark. Dessa marker ska användas av jordbruket för att säkerställa livsmedelsförsörjningen för det svenska folket"*

Område 5 - Miljö- och naturresurser

En önskan om att förebygga påfrestningar på naturen med dess djur och växtliv är vanligt bland skåningarna. Många vill även se ett hanterande av hotet om klimatpåverkan.

"Jag tycker att det är viktigt att inte minska åkrar, parker, skog, ängar och lekplatser. Tänk på barnen, de ska också få uppleva naturen och inte bara cement"*

Område 6 - Geografiskt läge

Skåningarna tycker att en järnvägsförbindelserna är viktiga för Skånes nationella och internationella konkurrenskraft, medan flygplatserna anses vara av mindre värde.

"Stärk Skånes profil så att Skåne inte enbart ses som ett bihang till Köpenhamn, utan som ett besöksmål i sig själv där man kan spendera flera dagar"*

* Citat från Skånepanelen, april 2021

Läs mer

Efter politiskt beslut i Regionala utvecklingsnämnden den 23 september 2021 befinner sig Region Plan för Skåne 2022-2040 i ett granskningsskede. Remissvar på planen ska lämnas in senast 2021-12-31

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.