Flygbild över Malmö och Öresundsbron.

Bebyggelse och fysisk planering

Skåne växer och knyts samman allt mer. För att växa smart behövs en gemensam syn kring övergripande planeringsfrågor.

Skåne består av 33 kommuner som var och en beslutar om hur bebyggelsen ska utvecklas och marken användas inom kommungränsen.

När kommunerna planerar för ny bebyggelse är det viktigt att den samspelar med andra kommuners planering och med Region Skånes planering för infrastruktur och kollektivtrafiken. Då kan Skåne utvecklas i en miljömässigt och socialt hållbar riktning.

Region Skåne ansvarar för att ta fram en regionplan för Skåne som ska utgöra ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna.

Region Skåne är formell remissinstans

Region Skåne är formell remissinstans för kommunernas översiktsplanering. Det betyder att kommunerna ska skicka nya planeringsförslag till Region Skåne. Vi ger synpunkter på hur de kan förbättras för att passa in i ett regionalt perspektiv.

Fem strategier för den fysiska planeringen

Tillsammans med Skånes kommuner har vi enats om fem strategier för den fysiska planeringen i Skåne:

Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga ortsstrukturen

I Skåne finns en mångfald av städer och tätorter vilket är en styrka. Till skillnad från de andra storstadslänen har Skåne flera regionala kärnor som drar utvecklingen framåt och skapar jobb och tillväxt.

Skåne har åtta regionala kärnor: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg. De tre första uppfyller kriterierna för att vara så kallade tillväxtmotorer där både befolkningen och sysselsättningen ökar. Skånes åtta kärnor ska stärkas utefter sina speciella förutsättningar.

För att stärka nordöstra Skåne vill vi att Hässleholm och Kristianstad utvecklas så att de tillsammans fungerar som en fjärde tillväxtmotor.

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Den flerkärniga strukturen utvecklas och Skåne ska bindas samman. Det ska bli lättare att pendla mellan jobb, skola, kultur och bostad.

Idag har Skåne i huvudsak två avgränsade arbetsmarknader, en i nordost och en i sydväst. Men med bättre kommunikationer binder vi samman arbetsmarknaderna till en gemensam. Då blir det lättare att hitta jobb och kompetens som passar. Det skapar tillväxt och högre sysselsättning i Skåne.

För att binda samman Skåne måste främst kollektivtrafiken utvecklas för att resandet ska vara hållbart. Region Skåne planerar för fler tåg och busslinjer i Skåne samtidigt som det också ska bli lättare att pendla med cykel.

Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning

Skåne växer. Varje år flyttar nya invånare hit för jobb eller studier. Det lockar även företag vilket skapar tillväxt i Skåne. Men tillväxten skapar ett tryck på nya bostäder, bebyggelse och kollektivtrafik.

När Skåne växer är det viktigt att de goda jordbruksmarkerna inte tas i anspråk och att ny bebyggelse planeras nära kollektivtrafiken för ett hållbart resande i Skåne.

Genom förtätning kan Skåne växa effektivt. Förtätning innebär att ny bebyggelse planeras där det redan finns hus och befintliga strukturer. Då skapas levande orter med naturliga mötesplatser. 

Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet

För att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt Skåne är det avgörande att människor och företag vill etablera sig och stanna kvar här.

Utan en befolkning som trivs utvecklas inte Skåne. Därför ska den fysiska planeringen utgå från människans behov och skapa trygga miljöer med en hög livskvalitet.

Med flera attraktiva städer som alla drar till sig människor, arbete och näringsliv erbjuds bra och lättillgängliga boendemiljöer i hela Skåne. I en blandad stad med flera naturliga mötesplatser skapas bättre förutsättningar för tolerans och ett socialt hållbart samhälle.

Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön

Skånes utveckling både påverkar och påverkas av det som finns runt omkring oss. Redan idag pendlar många över länsgränsen till jobb eller kulturliv.

Ett fördjupat samarbete över gränserna mot Danmark, södra Östersjön och södra Sverige öppnar nya arbetsmarknader vilket skapar jobb och tillväxt och stärker Skåne i den internationella konkurrensen. Därför är det till exempel viktigt att tillsammans arbeta för att stärka infrastruktur och kollektivtrafik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.