transporter, bredband och samhällsplanering

Transporter och samhällsplanering

Region Skåne planerar för vägar, järnvägar och bredband och för samverkan med de skånska kommunerna kring strategier för den fysiska planeringen och översiktlig planering.

Den fysiska planeringen, var vi bygger hus, vägar och övrig infrastruktur, är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma en hållbar utveckling i Skåne. Tillsammans med kommunerna arbetar vi för gemensamma strategier för den fysiska planeringen i Skåne.

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen i Skåne, främst för åtgärder på vägnätet för bil-, buss- och cykeltrafik. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken och hur den utvecklas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter