Regionfullmäktige beslutade om extrapengar till sjukhusen

Regionfullmäktige beslutade i dag om en tilläggsbudget som bland annat ger 620 miljoner kronor till sjukhusstyrelserna.

Pengarna ska användas till fortsatt omställningsarbete och göra det möjligt att komma igång med att återstarta den vård som fått stå tillbaka under pandemin.

Ärenden i korthet

Region Skånes preliminära bokslut för 2021 visar ett resultat på minus 764 miljoner kronor. Resultatet är dock betydligt bättre än vad som förväntades. Detta på grund av ökade skatteintäkter och fortsatt kraftigt utökade statsbidrag med anledning av covid-19. De ökade skatteintäkterna ger utrymme för en tilläggsbudget 2022. Den ska underlätta nödvändigt omställningsarbete i hälso- och sjukvården. Behovet har funnits före pandemin men är nu mer brådskande. Tilläggsbudgeten för 2022 omfattar 696 miljoner kronor och fördelas enligt följande (ärende 4).:

  • 620 miljoner kronor går till sjukhusstyrelserna till fortsatt omställningsarbete och återställning av verksamheten.
  • 30 miljoner kronor går till regionstyrelsen för att använda som oförutsedda medel till projekt som bidrar till omställningen under 2022. Som exempel kan nämnas barn och ungas psykiska hälsa och ambulanssjukvården.
  • Övriga 46 miljoner används till att klara av fullmäktige beslutade resultatmålet, det så kallade tvåprocentmålet, och för att klara lagstadgat krav om återställning av tidigare års underskott enligt 2021 års resultat 

Utöver detta ärende fastställdes en regional biblioteksplan för 2022-2025 för Region Skåne och ett flertal motioner och interpellationer behandlades på mötet (ärende 5).

Läs dagordning till regionfullmäktiges möte (skane.se)