Entrén till Rådhus Skåne i Kristianstad

Revisionsberättelsen visar hur våra verksamheter sköts

Revisionsberättelsen är det dokument som revisorerna presenterar när de har avslutat sin granskning av året som gått. Nu är revisionsberättelsen för 2020 klar.

I revisionsberättelsen redogör revisorerna för hur de bedömer att regionstyrelsen och nämnderna har skött verksamheterna. Som medborgare har du rätt att veta hur Region Skånes verksamhet hanteras och hur de förtroendevalda har utfört sitt uppdrag.

Ansvarsfrihet

Revisorerna ska i revisionsberättelsen uttala sig om de anser att regionstyrelsen, respektive nämnd samt dess enskilda förtroendevalda ska få ansvarsfrihet. Om revisorerna inte rekommenderar att fullmäktige beviljar styrelsens och nämndernas ledamöter ansvarsfrihet så är detta den allvarligaste graden av kritik som revisorerna kan rikta.

I årets revisionsberättelse kritiserar revisorerna bland annat hur Region Skåne lever upp till det långsiktiga resultatmålet och de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige satt upp. Trots kritiken så tillstyrker revisorerna att regionstyrelsen, respektive nämnd och respektive sjukhusstyrelse samt dess enskilda förtroendevalda får ansvarsfrihet för det gångna året.