Regionfullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget för 2022

Regionfullmäktige beslutade idag på sitt möte i Kristianstad om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2022 med plan för 2023-2024. Skattesatsen i Skåne under 2022 blir oförändrad med 11,18 kronor.

Den antagna verksamhetsplanen och budgeten för 2022 har underrubriken ”Vi vill mer med Skåne”. Fokus i budgeten ligger på att hantera konsekvenserna av pandemin, som exempelvis att hantera all vård som skjutits upp, att få tillbaka resenärerna till Skånetrafiken och starta om kulturverksamhet samt de regionala utvecklingsinsatser som pausats. Störst ekonomisk satsning görs på att tillgängligheten till sjukvården ska öka och att vården ska vara av högsta kvalitet.

Budgetförslaget för perioden 2022-24 är lagt med sikte på en budget i balans för att säkra att påbörjade investeringar vid de större sjukhusen, i digitalisering av verksamheten och i utbyggd kollektivtrafik ska kunna genomföras.

Några exempel ur budgeten för 2022

  • Under 2022 satsas 700 miljoner kronor på att minska vårdköerna. Bland annat inrättas en speciell kögeneral med ansvar för att samordna väntelistor och kapacitet i Skåne.  Ambitionen för mandatperioden var att satsa en miljard kronor till primärvården utöver uppräkningar. Med en satsning om drygt 260 miljoner kronor 2022 så kommer primärvården ha stärkts med mer än en miljard kronor. Andra satsningar för 2022 handlar om stärkt cancervård. Psykisk ohälsa är ett växande problem som skapar stort lidande och därför prioriteras psykiatrin, inte minst barn och ungdomspsykiatrin. Medel tillförs också för att utveckla äldrepsykiatrin. Den psykiatriambulans som startade som ett pilotprojekt 2020 permanentas. Totalt tillförs 45 miljoner till ambulansverksamheten i Skåne för att säkra snabba och säkra transporter vid akuta tillstånd oavsett var i Skåne man bor.
  • Kollektivtrafiken har drabbats av minskat resande och ett stort inkomstbortfall under pandemin. När nu vardagen återvänder måste tåg- och busstrafiken fungera som tidigare i hela Skåne. Därför får kollektivtrafiknämnden 310 miljoner kronor för att återstarta kollektivtrafiken efter pandemin. Dessutom kommer Region Skånes andel av aviserat statsbidrag på 1 miljard kronor 2022, cirka 160 miljoner kronor, att direkt tilldelas kollektivtrafiknämnden.
  • Kulturnämnden får 10 miljoner kronor för en nystart av den skånska kulturen. Dessutom ger regionstyrelsen 7,5 miljoner kronor till Malmö Opera och Musikteater AB samt 0,5 miljoner kronor till Skånes Dansteater AB.
  • Regionala utvecklingsnämnden får 21,5 miljoner kronor extra för ett antal olika satsningar. Det handlar bland annat om satsning avseende hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning, satsning på sommarjobb och ett näringslivspaket för en ökad produktivitet.
  • Pandemin har belyst vikten av digital täckning i hela Skåne. Oavsett om man bor i tätort eller glesbygd, i norra, södra, östra eller västra Skåne, ska man ha tillgång till internet. Därför satsas 25 miljoner på en bredbandssatsning 2022 för att öka takten på utbyggnad av bredband.

Budgeten finns i sin helhet på skane.se