Information från regionstyrelsens sammanträde den 9 september

Regionstyrelsen beslutade idag på sitt möte i Kristianstad bland annat om att föreslå regionfullmäktige att skjuta till ytterligare 355 miljoner kronor i en tilläggsbudget för 2021 för att kunna hantera merkostnader för covid-19.
  • Sedan tidigare har regionstyrelsen i uppdrag att fördela 600 miljoner kronor till styrelser och nämnder för att täcka sjukvårdsrelaterade kostnader för covid-19. Men totalt har det redovisats merkostnader på totalt 755 miljoner och därför föreslås en tilläggsbudget som även innefattar även icke sjukvårdsrelaterade merkostnader/intäktsbortfall till följd av covid-19. Ny tilläggsbudget föreslås omfatta 355 miljoner kronor varav 155 miljoner till sjukvården och 200 miljoner kronor till kollektivtrafiknämnden. Den senare för att kompensera för inkomstbortfall under pandemin. (ärende 14

  • Regionstyrelsen beslutade att anta strategin för oberoende av hyrpersonal. Region Skånes mål är att bemanna sina verksamheter med fast anställd personal och målet är att inhyrning av läkare och sjuksköterskor inte ska vara mer än 1,5 procent av den totala personalkostnaden (ärende 9).

  • Regionstyrelsen beslöt att ställa sig bakom förslaget på avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Helsingborg Stad om samarbete för utveckling av befintligt och nytt sjukhusområde i Helsingborg. I den gemensamma avsiktsförklaringen framgår att parterna har som mål att utveckla dagens sjukhusområde till något annat. I Östra Ramlösa ska det skapas ett modernt och framtidssäkrat akutsjukhus som utöver dagens funktion ska ha möjlighet till utökade uppdrag. Det nya sjukhuset ska även ha hög tillgänglighet med olika kollektiva transportmedel (ärende 12).

  • Regionstyrelsen beslutade att medicinsk service ska få 14 miljoner kronor extra för 2021. Detta eftersom man fått utökat geografiskt ansvar och utökade insatser för ambulanssjukvårdens i distrikt 3. Sedan 1 maj 2021 tillhör även Landskrona, inklusive Ven, och Svalöv ambulansdistrikt 3 som omfattar nordvästra Skåne (ärende 8).

Handlingar till regionstyrelsens möte finns på skane.se