Information från regionfullmäktiges sammanträde 28 september

Regionfullmäktige beslutade idag på sitt digitala möte att skjuta till ytterligare 355 miljoner kronor i en tilläggsbudget för 2021 för att kunna hantera merkostnader för covid-19.

Beslut i korthet

Sedan tidigare har regionstyrelsen ett uppdrag på att fördela 600 miljoner kronor till styrelser och nämnder för att täcka sjukvårdsrelaterade kostnader för covid-19. Men totalt har det redovisats merkostnader på totalt 755 miljoner under pandemin och därför behövs en tilläggsbudget som även innefattar även icke sjukvårdsrelaterade merkostnader/intäktsbortfall till följd av covid-19. Den av regionfullmäktige beslutade tilläggsbudgeten omfattar 355 miljoner kronor varav 155 miljoner till sjukvården och 200 miljoner kronor till kollektivtrafiknämnden. Den senare för att kompensera för inkomstbortfall under pandemin. (ärende 4).

Läs handlingarna till mötet på skane.se