Revisionsberättelsen visar hur våra verksamheter sköts

Revisionsberättelsen är det dokument som revisorerna presenterar när de har avslutat sin granskning av året som gått. Nu är revisionsberättelsen för 2019 klar.

I revisionsberättelsen redogör revisorerna för hur de bedömer att regionstyrelsen och nämnderna har skött verksamheterna. Som medborgare har du rätt att veta hur Region Skånes verksamhet hanteras och hur de förtroendevalda har utfört sitt uppdrag.

Se revisionsberättelsen för 2019

Ansvarsfrihet

Revisorerna ska i revisionsberättelsen uttala sig om de anser att regionstyrelsen, respektive nämnd samt dess enskilda förtroendevalda ska få ansvarsfrihet. Om revisorerna inte rekommenderar att fullmäktige beviljar styrelsens och nämndernas ledamöter ansvarsfrihet så är detta den allvarligaste graden av kritik som revisorerna kan rikta.

I årets revisionsberättelse kritiserar revisorerna bland annat hur Region Skåne lever upp till det långsiktiga resultatmålet och de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige satt upp. Trots kritiken så tillstyrker revisorerna att regionstyrelsen, respektive nämnd och respektive sjukhusstyrelse samt dess enskilda förtroendevalda får ansvarsfrihet för det gångna året.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter