Information från regionstyrelsens sammanträde 15 oktober

Vid sitt möte i Kristianstad idag beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige en oförändrad skattesats på 11,18 för 2021 och att ställa upp med en garanti för handbolls-VM 2023 i Skåne.

Beslut i korthet

  • Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tilldela 534 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 för kunna hantera uppskjuten vård med anledning av covid-19. Pengarna ska fördelas till berörd sjukvårdsnämnd/sjukhusstyrelse. För att lindra effekterna av pågående covid-19 pandemi har en normaliseringsprocess påbörjats i Region Skåne. Behovet är stort av att hantera den vård som har skjutits upp för att för att vårda covid-patienter. Därför behövs det extra pengar till hälso- och sjukvårdsnämnden för att komma igång med det arbetet. Dessutom kommer de statsbidrag som Region Skåne ansökt om hos Socialstyrelsen för merkostnader kopplade till pandemin, om de beviljas, fördelas ut till berörda verksamheter. (Ärende 25)

  • Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa en oförändrad skattesats på 11,18 kronor för 2021 och att godkänna verksamhetsplan och budget 2021 med plan för åren 2022-2023. Verksamhetsplan och budget innehåller övergripande mål som ger de ekonomiska förutsättningarna för planperioden samt förslag till regionbidrag. (Ärende 28)

  • Regionstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapport januari till augusti och föreslår att regionfullmäktige att godkänna denna. Delårsrapporten är kraftigt påverkad av hur Region Skåne påverkats av pågående covid-19 pandemi och alla verksamheter har ställts inför stora prövningar. Mycket av den planerade verksamheten har ställts om eller in på obestämd tid. Uppföljningen har därför haft fokus på effekter och konsekvenser av covid-19. Sjukhusen redovisar ett samlat produktionsbortfall på 16 procent under perioden. Tillgängligheten till sjukvård, på alla nivåer, har kraftigt påverkats men många fysiska vårdbesök har lösts genom digitala lösningar och distanskontakter. Trots detta är bedömningen att den övergripande patientsäkerheten har upprätthållits. Kollektivtrafiken har haft en resandeminskning med 34 procent och stora intäktsbortfall. Kulturverksamheter har sett ett minskat antal besökare trots alternativ med digitala lösningar. Pandemin har även orsakat högre arbetslöshet i Skåne även om många insatser gjorts för att stötta det lokala näringslivet. Region Skåne har dock, i jämförelse med övriga storstadslän, haft ett mindre antal döda och intensivvårdade patienter och under september har en ”normaliseringsprocess” inletts. Region Skånes prognos för helåret 2020 är 842 miljoner, mot det planerade resultatmålet på 900 miljoner kronor, och bedömningen är att två av tre finansiella mål ska uppnås. (Ärende 24)

  • Regionstyrelsen beslutade att ge en garanti på totalt 24 miljoner kronor för att delar av handbolls-VM för damer och herrar 2023 ska kunna genomföras i Skåne. Garantin betalas endast ut om mästerskapet inte genererar de intäkter som förväntas. Region Skåne ger en garanti på 18 miljoner kronor för matcherna i Malmö samt en garanti på 3 miljoner kronor för matcherna i Kristianstad och Helsingborg. Regional utveckling får också i ett uppdrag att vid detta arrangemang ta initiativ för att öka samhällsnyttan av arrangemanget genom att stärka folkhälsa och jämlikhet. Med erfarenheter från tidigare, motsvarande arrangemang, beräknas risken att Region Skåne för att ska behöva betala ut sin garanti som liten. Omsättningen kopplat till turismen som evenemanget beräknas medföra uppgår till cirka 90- 100 miljoner kronor. (Ärende 18)

  • Regionstyrelsen beslutade att anta förändringar och uppdateringar vid prövning av bisysslor och likartade aktiviteter. Efter en revisionsrapport gällande fick HR-direktören i uppdrag att uppdatera regelverket och det nya dokumentet ersätter ett tidigare från 2015. Bland förändringarna kan nämnas förtydligande av bisyssla och vad som ska anmälas, medarbetares ansvar att anmäla, bättre introduktion för nya chefer i frågan, anpassning av riktlinjerna så att de kan tillämpas av bolag samt en allmän översyn. (Ärende 8)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter