Gröna fält med spår av en traktor

Bokslutsrapport för Region Skåne 2019

Region Skånes preliminära bokslut för 2019 redovisar ett resultat om 1056 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor bättre än budget.

Under året investerade Region Skåne totalt 4 240 miljoner kronor för en ytterligare förbättrad hälso- och sjukvård genom om- och nybyggnation på sjukhusområdena, digitalisering av vården samt en utbyggd kollektivtrafik.

Resultatet för 2019 är 1 146 miljoner kronor bättre än 2018. Inför 2019 genomfördes en skattehöjning motsvarande 49 öre där utdebiteringen ökade från 10,69 till 11,18. Intäkterna från skatt och statsbidrag ökade med 8,4 procent jämfört med 2018. Totalt motsvarar intäktsökningen från skatt, utjämning och statsbidrag 1 400 miljoner kronor. 

– Ett resultat på denna nivå krävs för att återställa tidigare års underskott och därmed uppnå kravet på en ekonomi i balans. Det finns fortsatt stora planerade investeringar fram till 2026, varför det är viktigt att hålla kostnadsutvecklingen på en låg nivå, säger Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, Region Skåne.

Samtidigt ökade kostnaderna med 3,9 procent. Kostnadsutvecklingen var inledningsvis hög under året, men dämpades från maj månad. Jämfört med 2018 har utgiftsposten för köpt vård från andra regioner ökat motsvarande 182 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnadsökningen för hela Region Skånes verksamhet är lägre än genomsnittet bland Sveriges regioner.

Resandet med kollektivtrafiken i Skåne ökade för tjugonde året i rad och kollektivtrafiknämndens resultat var positivt jämfört med budget. Flera styrelser och nämnder inom regional utveckling och verksamhetsstöd uppnådde också ett resultat under året som var bättre eller i nivå med budgeten. Negativa resultat återfinns inom sjukvården samt servicenämndens verksamhet.

Signaler talar för att konjunkturen mattas av vilket kommer att påverka Region Skånes ekonomi negativt de kommande åren. Skåne har stora demografiska utmaningar som innebär allt större behov av vård och omsorg. Tillsammans med en vikande konjunktur riskerar det att leda till en obalans mellan kostnader och intäkter och svårigheter att finansiera verksamheten.

– Vi har klarat vårt resultat tack vare medarbetarnas insatser, som vi ännu bättre behöver ta tillvara. Region Skåne står inför en omfattande omställning där nya förutsättningar, såväl de medicinska som tekniska, ställer krav på stora förändringar inom vården. Vi måste fortsätta digitalisering och förnyelse av våra lokaler som lägger grunden för effektivare vård. Detta tillsammans med en utvecklad samverkan med invånare och samhällsaktörer ger oss goda förutsättningar att arbeta mer proaktivt för att möjliggöra och stärka individens egenkraft och hälsa genom hela livet, säger Alf Jönsson, regiondirektör, Region Skåne.

Regions Skånes bokslutsrapport omfattar Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet exklusive bolagen. Rapporten utgår från Region Skånes ekonomistyrningsmodell med pensionskostnader redovisade enligt fullfonderingsmodellen. I kommande årsredovisning kommer såväl resultat som ekonomisk ställning att redovisas för koncernen och pensionskostnaderna redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter