Regionstyrelsen vill minska kostnaderna

Vid sitt sammanträde den 25 april godkände regionstyrelsen kvartalsrapporten för årets tre första månader och uppmanade samtidigt verksamheterna i Region Skåne att hålla sin budget.

Region Skåne har under flera år redovisat budgetavvikelser och i bokslutet för 2018 var resultatet minus 90 miljoner kronor. Enligt rapporten har flera nämnder och styrelser en allt för hög kostnadsutveckling.

Kvartalsrapporten visar på ett positivt resultat på 395 miljoner kronor, vilket är 605 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat.

Regionstyrelsen uppmanar därför alla nämnder och styrelser som inte håller sin budget att omedelbart vidta åtgärder för att vända utvecklingen.

Kvartalsrapporten var ett av flera ärenden som regionstyrelsen behandlade under sitt sammanträde. Styrelsen beslutade också att avsätta 10 miljoner kronor ur 2019 års investeringsbudget för fortsatt planering av bussdepåer i Malmö och Lund. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter