Region Skånes årsredovisning för 2018 fastställd av regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade på sitt möte den 9 april att fastställa Region Skånes årsredovisning för 2018.

Resultatet för 2018 blev ett underskott på 90 miljoner kronor. Budgeterat resultat var 395 miljoner kronor och det innebär ett budget­underskott på 485 miljoner kronor samt att de finansiella målen inte uppnåtts. Jämfört med resultatet för 2017 innebär det en försämring med 328 miljoner kronor.

Den samlade bedömningen av årsredovisningen är därför att det behövs ytterligare förbättringar för att Region Skåne ska anses ha en god ekonomisk hushållning.

Utöver fastställande av budget behandlade regionfullmäktige bland annat ett flertal motioner, interpellationer och frågor.

Beslut på regionstyrelsen

Även regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen och hade två beslutsärenden på sitt bord.

Styrelsen beslutade att betala ut 4,3 miljoner kronor till Business Region Skåne (BRS) för stöd till större kommande produktioner/arrangemang. Pengarna tas från de 10 miljoner kronor, som det redan fattats beslut om, som BRS tilldelats under perioden 2019-2021 för att använda till särskilda insatser i kommande större evenemang/produktioner.

Regionstyrelsen beslöt även att ge beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar i uppdrag att senast januari 2020 presentera en reviderad fysisk utvecklingsplan för Helsingborgs nya sjukhusområde. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter