Stor byggnad med byggnadsställningar framför. Tre flaggstänger med Region Skåne-flagga.

Rapport för sjukhusbygget i Helsingborg klar

I mars beslutade Region Skåne att göra ett omtag när det gäller utvecklingen av Helsingborgs sjukhusområde. Anledningen var att en genomlysning visat på större svårigheter än vad som kunnat förutses.

Regiondirektör Alf Jönsson beslutade om en extern bedömning av projektet. Uppdraget gick till konsultföretaget PwC som nu har lämnat sin rådgivningsrapport.

– Vi har ett stort ansvar att säkerställa att våra resurser används rätt och rapporten bekräftar att det var ett klokt beslut att göra ett omtag. När vi upptäcker stora svårigheter är det helt nödvändigt att stanna upp så att vi kan vidta korrekta åtgärder, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Viktigt nav i skånska sjukvården

I rapporten konstateras att den ursprungliga beställningen av projektet var tydlig, men att tilläggsbeställningar och kvalitetshöjningar under åren har medfört att projektet ändrat inriktning.

I nuläget råder osäkerhet kring kostnaderna för projektet samtidigt som tidigare beslutad inplacering inte motsvarar sjukhusledningens önskemål.

Helsingborgs sjukhus är ett viktigt nav i den skånska sjukvården och regionfullmäktige har avsatt 6,1 miljarder kronor till utvecklingen av sjukhusområdet.

Tidplanen sträcker sig fram till 2025 och delar av sjukhuset har redan moderniserats och anpassats efter dagens medicinska utveckling. Redovisade kostnader till och med augusti 2019 är 2,3 miljarder kronor.

Förslag på aktiviteter

Rapporten innehåller rekommendationer, men även förslag till omedelbara aktiviteter för att projektet ska kunna drivas vidare från nuvarande läge.

Parallellt med den pågående revideringen av den fysiska utvecklingsplanen föreslås kvalitetssäkring av den senaste ekonomiska kalkylen som pekar på högre kostnader. Kalkylen bedöms vara förenad med stor osäkerhet. Likaså föreslås en utredning av de byggtekniska svårigheter som ledde till omtaget.

Bra underlag

Ett av de förbättringsområden som rapporten lyfter fram är styrning, ledning och rapporteringsrutiner. PwC konstaterar att rapporteringsvägarna har förbättrats de senaste åren, men att de bör stärkas ytterligare.

– Vi har redan vidtagit vissa åtgärder, bland annat inrättat ett koncernråd för investeringar med uppdrag att skapa ökad tydlighet avseende roller, ansvar och rapporteringsvägar. Rapporten är ett bra underlag för oss i det fortsatta arbetet, inte minst för Regionfastigheter. En mycket viktig uppgift är att säkerställa den strategiska kompetensförsörjningen i projektet och därigenom skapa trygghet i organisationen som också bidrar till en öppen och tillåtande organisationskultur, säger regiondirektör Alf Jönsson.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter