Beslut från regionstyrelsen 5 september

Ängelholms sjukhusområde och medborgardialog var ett par av ärendena som regionstyrelsen tog upp under sitt sammanträde 5 september.

Här är en sammanfattning av några av ärendena:

Ängelholms sjukhusområde

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslag till avtal gällande nybyggnation på Ängelholms sjukhusområde. När hyresavtalet för sjukhusområdet i Ängelholm fastställdes i mars 2018 beslutade regionstyrelsen att inleda förhandlingar om att hyra ytterligare byggnader som inte ingick i det avtalet. I ärendet finns förslag om att teckna ett hyresavtal för en ny byggnad på sjukhusområdet.

För att minska nettokostnadseffekten för Region Skåne föreslås att Region Skåne ingår borgen för Hälsostaden Ängelholm AB med 168 miljoner kronor. Samtidigt föreslås att regionfullmäktige godkänner investeringar i utrustning för den nya byggnaden med 15 miljoner kronor.

Arbete för att minska kostnader

Regionstyrelsen fick information kring hur nämnder och styrelser med ekonomisk obalans arbetar för att minska kostnaderna inom fem viktiga områden. Dessa områden bedöms ha stor betydelse för såväl ekonomi som kvalitet och arbetsmiljö i verksamheten.

Uppdragen det handlar om är: förbättringsarbeten för att minska kvalitetsbristkostnader, bättre produktionsplanering och produktionsoptimering, åtgärder för att nå budgeterade nivåer för antalet anställda, minska kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag och minska omkostnader generellt.

Nämnder och styrelser ska snarast återrapportera sina fattade beslut för ekonomi i balans till regionstyrelsen.  

Medborgardialog

Regionstyrelsen antog riktlinjer för demokratiutveckling och medborgardialog för Region Skåne under mandatperioden. Riktlinjerna för demokratiutveckling och medborgardialog innehåller en översiktlig beskrivning av hur Region Skåne ska kunna nå målsättningarna i budgeten, att vara en öppen och hållbar organisation som verkar nära medborgarna. Ett viktigt verktyg i detta arbete är olika former av medborgarkontakter.

Nämnderna ska återrapportera till regionstyrelsen hur de arbetar med dessa frågor den 18 december. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter